BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11612/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Thôngbáo số 1729/TB-PTPLHCM ngày 18/7/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuấtnhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1 TK): Thép không hợp kim được cán phẳng bằng phương pháp điện phân cán nguội, bề mặt được mạ kẽm, kích thước: 0.4mm*1000mm*coil. Hàng mới 100%-Galvanized Steel Sheet In Coil. (NVL dùng để sản xuất linh kiện bán thành phẩm).

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH kỹ thuật YS Steel;

Địa chỉ: Ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương;

MST: 3700646098.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1492/NKD05 ngày 01/3/2014 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim (hàm lượng C<0,016% tính theo trọng lượng) cán phẳng, cán nguội, dạng cuộn, được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng. Kích cỡ: (0.4x1000)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Galvanized Steel Sheet In Coil.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim (hàm lượng C<0,016% tính theo trọng lượng) cán phẳng, cán nguội, dạng cuộn, được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng. Kích c: (0.4x1000)mm xcuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 7210 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng, phân nhóm (-) Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác, phân nhóm 7210.49 -- Loại khác, phân nhóm (---) Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng, mã số 7210.49.12 --- Loại khác, chiều dày không quá 1,2mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi Cục HQQL hàng XNK Ngoài khu CN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái