BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11688/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ ChíMinh tại Thông báo số 2187/TB-PTPLHCM ngày 17.9.2014 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 5 PLTK Thép không hợp kim thanh phẳng SK4 65mm x 305mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Samsun Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009901953/A12 , ngày 12.8.2014 tại Chi cục HQ Biên Hòa, Cục HQ Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim (hàm lượng C=0,85% tính theo trọng lượng), cán nóng, cán phẳng, chưa được sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (65x305x4770)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

SK4 65x305mm.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Thép không hợp kim (hàm lượng C=0,85% tính theo trọng lượng), cán nóng, cán phẳng, chưa được sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (65x305x4770)mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G4401

Nhà sản xuất: Posco.

thuộc Nhóm 7211: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng; Phân nhóm: - Không được gia công quá mức cán nóng: Phân nhóm 7211.14: -- Loại khác, chiều dày từ 4,75mm trở lên: Phân nhóm: --- Chiều dày trên 10mm: Mã số 7211.14.21: - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái