BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11708/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-chi nhánh tại TP HồChí Minh tại thông báo số 2198/TB-PTPLHCM ngày 18/9/2014 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa Polyamit dạng nguyên sinh Nylon - 66 A45L-1 0% (Mục 4).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Hữu hạn điện cơ Lục Nhân; Địa chỉ: Lô 9-11 KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600609695.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010176611/A12 ngày 15/8/2014 tại Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyamide - 6,6 nguyên sinh, dạng hạt.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: NYLON-6,6 A45L-1 0%.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyamide - 6,6 nguyên sinh, dạng hạt

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 39.08 “Polyamit dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3908.10 “- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12”, mã số 3908.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân
(Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái