BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11714/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 955/TB-PTPL ngày 21/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hảiquan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung môi cồn (Alcohol Solvent, [77001-00117] black, ethanol: 90-98%, hãng sx: LEIBINGER, chai/1lit) Hàng mới 100% (Mục 3).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH HANSOL Electronics Việt Nam - Địa chỉ: KCN Yên Bình 1, Phổ Yên, Thái Nguyên; MST: 4601129358.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005487053/A12 ngày 02/7/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cồn ê-ti-lích đã biến tính nồng độ dưới 99% theo thể tích.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Alcohol Solvent.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cồn ê-ti-lích đã biến tính nồng độ dưới 99% theo thể tích.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Paul Leibinger GmbH & Co. KG.

thuộc nhóm 22.07 “Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ”, phân nhóm 2207.20 “- Cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ”, phân nhóm “- - Cồn ê-ti-lích đã biến tính, kể cả rượu mạnh đã methyl hóa”, mã số 2207.20.19 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi Cục HQ Thái Nguyên
(Cục HQ tỉnh Bắc Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trung(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái