BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11722/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thôngbáo số 1033/TB-PTPL ngày 28/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Mục 4 tại Tờ khai HQ: Nhựa epoxy resin dạng lỏng loại XNR 6616 (T) dùng cho khuôn đúc, 20kg/can

- Mục 5 tại Tờ khai HQ: Chất làm đông cứng nhựa epoxy resin loại XNH 6616 (T) dùng cho khuôn đúc, 10kg/can

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Toto Việt Nam; Địa chỉ: Lô F1,F2,F3,F4 Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. MST: 0500551830.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10002809251/A12 ngày 04/06/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan TP.Hà Nội)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

- Chất kết dính có thành phần chính là nhựa epoxy, trọng lượng tịnh vượt quá 1 kg. Kết hợp với mục 5 tạo chất kết dính 2 thành phần

- Chất đóng rắn cho nhựa epoxy có thành phần chính là nhựa amine, trọng lượng tịnh vượt quá 1kg. Kết hợp với mục 4 tạo thành chất kết dính 2 thành phần

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: XNR 6616 (T); XNH 6616 (T)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

- Chất kết dính có thành phần chính là nhựa epoxy, trọng lượng tịnh vượt quá 1 kg. Kết hợp với mục 5 tạo chất kết dính 2 thành phần

- Chất đóng rắn cho nhựa epoxy có thành phần chính là nhựa amine, trọng lượng tịnh vượt quá 1kg. Kết hợp với mục 4 tạo thành chất kết dính 2 thành phần

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 35.06 “Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg.”; mã số3506.91.00- - Chất kết dính làm từ polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 hoặc từ cao su” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệulực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long (Cục HQ TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái