BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11777/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủquyđịnh về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 752/TB-PTPL ngày 29/7/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hảiquan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất lưu hóa BPO ( Benzoyl peroxit) dùng để lưu hóa, dạng bột khô màu trắng, kết hợp với polyester, bột đá và các hóa chất khác dùng để sản xuất chất gắn kết dạng thỏi (Mục 5)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Quốc tế ITC; Địa chỉ: Số 18, Ngõ 6 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội; Mã số thuế: 0105506180

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10001066590/A11 ngày 7/5/2014 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Peroxit benzoyl

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Chất lưu hóa BPO

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Peroxit benzoyl

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 29.16 “Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hòa, axit carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng”, mã số 2916.32.00 “- - Peroxit bezoyl và clorua benzoyl”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái