BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11820/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 1190/TB- PTPL ngày09/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chiết suất từ cây mẻ rìu (Quebracho) 92%, dùng làm chất keo tụ trong quá trình tuyển nổi quặng, 25kg/ túi

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Địa chỉ: H. Đại Từ, Thái Nguyên. MST: 4600864513

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10003753971/A41 ngày 13/06/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Thái Nguyên - Cục Hải quan Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa;

Chất chiết xuất từ cây mẻ rìu (Quebracho)

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Strawberry Flavor OK -288- 192-2

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chất chiết xuất từ cây mẻ rìu (Quebracho)

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.01 "Chất chiết xuất thuộc da gốc thực vật; ta nanh và các muối, ete, este của chúng và các chất dẫn xuất khác". mã số 3201.10.00 " - Chất chiết xuất từ cây mẻ rìu (Quebracho) " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái