BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11822/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báosố 2045/TB- PTPLHCM ngày 06/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất tạo bóng phủ lên mặt giấy dùng cho ngành in công nghiệp (25kg/thùng)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH một thành viên In bao bì Khatoco; Địa chỉ: 36Bis Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa. MST: 4201580414

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008183383/A11 ngày 28/07/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng SG KVIII (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất phủ từ Copolyme acrylic phân tán trong môi trường nước, hàm lượng rắn 38%

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Terrawet Special Coating G9/595

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chất phủ từ Copolyme acrylic phân tán trong môi trường nước, hàm lượng rắn 38%

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.09 "Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước". phân nhóm 3209.10 " - Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl" mã số 3209.10.90 "-- Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái