BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11830/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2116/TB-PTPLHCM ngày 12/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 2: Chất màu khác, thường được dùng để tạo màu. Mica titan dioxit, oxit sắt. Bột, màu vàng nhạt, óng ánh Bright Brass Gold

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Shyange Paint; Địa chỉ: KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600685720.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008233820/A12 ngày 29/7/2014 tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm màu vô cơ, thành phần chính là mica và titan dioxit và sắt oxit, trong đó hàm lượng titan dioxit chiếm 64,9%, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Bright Brass Gold.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu vô cơ, thành phần chính là mica và titan dioxit và sắt oxit, trong đó hàm lượng titan dioxit chiếm 64,9%, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không rõ thông tin. Nhà sản xuất: Không rõ thông tin.

thuộc nhóm 32.06 "Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học", phân nhóm " - Thuốc màu và các chế phẩm từ dioxit titan", phân nhóm 3206.19 "-- Loại khác", mã số 3206.19.90 " --- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái