BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11832/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1238/TB-PTPL ngày 15/9/2014, và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy bìa làm bao bì, chưa tráng phủ, dạng cuộn (CK), định lượng 450gsm, bản rộng 1068mm, (đường kính 76-77mm), hàng mới 100% (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Giấy Chính Tường. Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Mã số thuế: 0201312390

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 19497/NKD01 ngày 12/12/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bìa giấy được làm chủ yếu từ bột chưa tẩy trắng, có hàm lượng bột kraft 76,2% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa được tráng phủ, thấm tẩm, chưa in, chỉ số bục 1,9 kPa.m2/g, định lượng 439 g/m2, dạng cuộn khổ 1073mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: COREBOARD (CK) 450GSM

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bìa giấy được làm chủ yếu từ bột chưa tẩy trắng, có hàm lượng bột kraft 76,2% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa được tráng phủ, thấm tẩm, chưa in, chỉ số bục 1,9 kPa.mVg, định lượng 439 g/m2, dạng cuộn khổ 1073mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: COREBOARD (CK) 450GSM

Nhà sản xuất: THAI DEVELOPMENT INDUSTRIAL 7 PAPER CO., LTD

thuộc nhóm 48.05 "Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này", phân nhóm "- Loại khác ", phân nhóm 4805.93 "-- Có định lượng từ 225 g/m2 trở lên ", mã số 4805.93.90 "--- Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái