BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11833/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1952/TB-PTPLHCM-14 ngày 27/08/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa PU dạng cuộn, khổ: 142 cm KH-015

2. Đơn vị xuất khẩu: Công ty TNHH Sunwell Vina; địa chỉ: số 8, đường số 2, KP4, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0311730182.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10002050646/A12 ngày 22/05/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Việt Hương, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Vải dệt thoi được tráng phủ một mặt với polyurethan không xốp, một mặt được ép với vải không dệt, trong đó vải không dệt chiếm khoảng 17% sản phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: PU Bonded leather

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi được tráng phủ một mặt với polyurethan không xốp, một mặt được ép với vải không dệt, trong đó vải không dệt chiếm khoảng 17% sản phẩm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin. Nhà sản xuất: không rõ thông tin

Thuộc nhóm 59.03 - Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02, mã số 5903.20.00 - Với polyurethan tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái