BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11879/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa,áp dụngmức thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc banhành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàngchịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2132/TB-PTPLHCM ngày 12/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PK-CC49 (Diethanolamin), làm nguyên liệu sản xuất hóa chất xử lý bề mặt kim loại, chống ăn mòn, chống gỉ sét.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing. Địa chỉ: KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương. MST: 3700236013.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005237094/A12 ngày 01/07/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Việt Nam Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp hóa học có thành phần chính là triethanolamine, diethanolamine, ở dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: PK-CC49

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Hỗn hợp hóa học có thành phần chính là triethanolamine, diethanolamine, ở dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: Parker Corporation

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Việt Nam Singapore - Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái