BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11882/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2100/TB-PTPLHCM ngày 11/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nicken sulphat (mục 1 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty ELDOVINA. Địa chỉ: Lô HC10, đường số 81, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An. MST: 1101533937.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1067/NGC01 ngày 21/05/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Đức Hòa - Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Niken sulphat.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Nickel sulphate

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Niken sulphat.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: Incheon Chemical Co., Ltd.

thuộc nhóm 28.33 “sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat).”, mã số 2833.24.00 “- - Của niken”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Đức Hòa - Cục HQ tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái