BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11901/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2268/TB-PTPLHCM ngày 19/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (NLSX các sản phẩm Milo, Nescafe) Sữa bột tách kem - Multi-Ply Bags Skimmilk Powder High Heat (Hàng đồng nhất 25 Kg/Bao).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam - Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, T. Đồng Nai; MST: 3600235305.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10002824124/A12 ngày 02/6/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sữa bột, thành phần gồm: Protein ~ 32%; Lactose ~ 57%; Béo ~ 0,57% ..., đóng gói 25 kg/bao.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Multi-Ply Bags Skimmilk Powder High Heat.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sữa bột, thành phần gồm: Protein ~ 32%; Lactose ~ 57%; Béo ~ 0,57% ..., đóng gói 25 kg/bao.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xut: FONTERRA LIMITED.

thuộc nhóm 04.02 “Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác”, phân nhóm 0402.10 “- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo, không quá 1,5% tính theo trọng lượng”, phân nhóm “- - Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác”, mã số 0402.10.41 “- - - Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa
(Cục HQ tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái