BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11947/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh TP. HảiPhòng) tại thông báo số 0931/TB-CNHP ngày 16/9/2014 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Xì dầu, nhãn hiệu Monggo foods, loại 900ml/can, 15 can/carton, gồm 30 carton, hàng mới 100% (Mục 1);

- Xì dầu nấu canh, nhãn hiệu Monggo foods, loại 900ml/can, 15 can/carton, gồm 30 carton, hàng mới 100% (Mục 2).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Dongyangnongsan - Địa chỉ: số 32, Ngõ 116 Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; MST: 0106136096.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10011561756/A11 ngày 28/8/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nước xốt đậu tương (soy sauce).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

- JIN SOY SAUCE 900ML x 15 (Mục 1);

- GUK SOY SAUCE 900ML x 15 (Mục 2)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nước xốt đậu tương (soy sauce).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Monggo foods Co., Ltd.

thuộc nhóm 21.03 "Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến", mã số 2103.10.00 "- Nước xốt đậu tương” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ (Cục HQ TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trung. (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái