BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11954/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-chi nhánh tại TP HồChí Minh tại thông báo số 2229/TB-PTPLHCM ngày 19/9/2014 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất kết dính làm từ polymer KOHA-S (Mục 5)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH C.T.Polymer; Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600639065.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008880115/A12 ngày 04/8/2014 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch- Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất kết dính từ polyisocyanate đã đóng gói bán lẻ, trọng lượng tịnh nhỏ hơn 1kg.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: KOHA-S.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất kết dính từ polyisocyanate đã đóng gói bán lẻ, trọng lượng tịnh nhỏ hơn 1kg.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Hyunjin Commercial Corporation- Hàn Quốc.

thuộc nhóm 35.06 “Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg", mã số 3506.10.00 "- Các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc như các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1kg” tại Danh mục hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền. (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái