BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11960/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. HảiPhòng tại Thông báo số 1754/TB-PTPLHCM-14 ngày 31/7/2014 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột thủy tinh - Glass powder

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia; Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Nhơn Trạch, Đồng Nai; Mã số thuế: 3501459505

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005132816/A12 ngày 01/7/2014 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thủy tinh dạng hạt, kích thước từ 5mm đến 11mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Glass powder

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thủy tinh dạng hạt, kích thước từ 5mm đến 11mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 32.07 “Thuốc màu đã pha chế, các chất cản quang đã pha chế và các loại màu đã pha chế, các chất men kính và men sứ, men sành, các chất láng bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự dùng trong công nghiệp gốm sứ; tráng men hoặc thủy tinh; phối liệu để nấu thủy tinh và thủy tinh khác, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy” mã số 3207.40.00 "- Phối liệu để nấu thủy tinh và thủy tinh khác, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên. (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái