BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12076/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK CN. TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2286/TB-PTPLHCM ngày 24.9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 10 PLTK Đồng dây bằng hợp kim đồng 3*12*80000.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Double Premium.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 50547/NKD05 , ngày 2.6.2014 tại Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư, Cục HQ TP.Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Đồng nguyên chất (hàm lượng Cu=99,9% tính theo trọng lượng), dạng dây cuộn, bề mặt không phủ mạ hoặc tráng, mặt cắt ngang hình chữ nhật, đặc, đều dọc theo chiều dài. Kích cỡ: (3x12)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Copper Board.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đồng nguyên chất (hàm lượng Cu=99,9% tính theo trọng lượng), dạng dây cuộn, bề mặt không phủ mạ hoặc tráng, mặt cắt ngang hình chữ nhật, đặc, đều dọc theo chiều dài. Kích cỡ: (3x12)mm x cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 7408: Dây đồng; Phân nhóm: - Bằng đồng tinh luyện; Phân nhóm 7408.11: " Có mặt cắt ngang tối đa trên 6mm; Mã số 7408.11.10: - Có mặt cắt ngang tối đa không quá 14mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái