BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12079/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo so 1992/TB-PTPLHCM ngày 29/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Thực phẩm chức năng Nutrilite Double X, dạng viên nén (Double X Refill) - 102883M2. (Mục 2 theo PYC tại Thông báo số 1992/TB-PTPLHCM ngày 29/8/2014)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Amway Việt Nam - Địa chỉ: LOT 230 KCN AMATA, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. MST: 3600817381.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008710564/A41 ngày 01/8/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mẫu phân tích Thực phẩm bổ sung khoáng vi lượng đã đóng gói bán lẻ, dạng viên nén, thành phần gồm hỗn hợp các khoáng chất như: Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, ...,

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Double X Refill

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu phân tích Thực phẩm bổ sung khoáng vi lượng đã đóng gói bán lẻ, dạng viên nén, thành phần gồm hỗn hợp các khoáng chất như: Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, ...,

Ký, mã hiệu, chủng loại: Nutrilite Double X Đa khoáng chất

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 21.06 "Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 2106.90" - Loại khác " , mã số 2106.90.80 "Hỗn hợp vi lượng để bổ sung vào thực phẩm " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái