BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12100/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2160/TB- PTPLHCM ngày 12/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hảiquan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm chống oxi hóa cho plastic- Cheminox AC-6-66. (Mục 1 tại Tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Nok; Địa chỉ: Lô 208; KCN Amata; Long Bình; Biên Hòa, Đồng Nai; MST; 3600689323.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009943872/A12 ngày 13/08/2014 đăng ký tại: Chi cục HQ Biên Hòa (Cục HQ Đồng Nai)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần gồm hexamethylenediamine carbamate và silicone, dạng nhão.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cheminox AC-6-66

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần gồm hexamethylenediamine carbamate và silicone, dạng nhão.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.12 "Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic"; mã số 3812.10.00 " - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái