BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12120/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK CN. TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2286/TB-PTPLHCM ngày 24.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 17 PLTK Lưới niken 400*1000*1.8.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Double Premium.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 50547/NKD05 , ngày 2.6.2014 tại Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư, Cục HQ TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dạng lưới, hình dạng chuyên dùng, làm từ các sợi thép được bọc lớp dày bằng Niken. Lưới gập lại thành hai lớp; một đầu lưới lắp một nẹp có hai bu lông dùng bắt với đầu nối dây dẫn điện. Kích cỡ: 334mm x 1225mm. Lắp đặt trong các bể mạ; một đầu được nối với điện cực dương và nhúng vào dung dịch mạ; nhiệm vụ để khử các tạp chất của thuốc và tạp chất trong bể mạ bằng phương pháp điện phân. Bộ phận cực dương trong bể mạ điện thuộc phân nhóm 8543.30.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Nickel grids.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dạng lưới, hình dạng chuyên dùng, làm từ các sợi thép được bọc lớp dày bằng Niken. Lưới gập lại thành hai lớp; một đầu lưới lắp một nẹp có hai bu lông dùng bắt với đầu nối dây dẫn điện. Kích cỡ: 334mm x 1225mm. Lắp đặt trong các bể mạ; một đầu được nối với điện cực dương và nhúng vào dung dịch mạ; nhiệm vụ để khử các tạp chất của thuốc và tạp chất trong bể mạ bằng phương pháp điện phân. Bộ phận cực dương trong bể mạ điện thuộc phân nhóm 8543.30.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 8543: máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này; Phân nhóm 8543.90: - Bộ phận; Mã số 8543.90.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ hàng Đầu tư (TP. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK. (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái