BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12202/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánhTP.Hải Phòng tại thông báo số 0906/TB-CNHP ngày 27/8/2014 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn. Tăng sáng bột màu KL L308, hàng mới 100% (Mục 3 Tờ khai HQ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Sơn tổng hợp Hà Nội; Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. MST: 0100103619.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10003838925/A11 ngày 16/6/2014 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Axit stearic công nghiệp (hàm lượng axit stearic nhỏ hơn 90% theo khối lượng).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Metal brightener L308

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Axit stearic công nghiệp (hàm lượng axit stearic nhỏ hơn 90% theo khối lượng).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.23 “Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc; cồn béo công nghiệp”, phân nhóm “- Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc”, mã số 3823.11.00 "- - Axit stearic” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệulực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái