BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12250/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK CN. TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2205/TB-PTPLHCM ngày 18.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 4 PLTK Thép không gỉ, cán phẳng, cán nóng, mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật. Kích cỡ 20mm x 510mm-SKD-11 Flat Bar (Posco).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Phú Sĩ Việt.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007533923/A12 , ngày 23.7.2014 tại Chi cục HQ Biên Hòa, Cục HQ Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép hợp kim (hàm lượng C = 1,26%, Cr = 11,36% tính theo trọng lượng), cán nóng, cán phẳng, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Mặt cắt ngang hình chữ nhật, đặc. Dạng không cuộn. Kích cỡ: dày 20mm x rộng 510mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: SKD-11 Flat Bar (Posco).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim (hàm lượng C = 1,26%, Cr = 11,36% tính theo trọng lượng), cán nóng, cán phẳng, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Mặt cắt ngang hình chữ nhật, đặc. Dạng không cuộn. Kích cỡ: dày 20mm x rộng 510mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G4404 Nhà sản xuất: Posco.

thuộc Nhóm 7226: Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm; Phân nhóm: - Loại khác; Phân nhóm 7226.91: "-- Chưa được gia công quá mức cán nóng; Mã số 7226.91.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái