BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12276/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2371/TB-PTPLHCM ngày 26/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột oxit silic (hóa chất vô cơ)- Carplex No.101. (Mục 5 tại Tờ khai HQ).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Nok; Địa chỉ: Lô 208, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. MST: 3600689323.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10006760961/A12 ngày 14/07/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Silic dioxit vô định hình, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Carplex No.101

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silic dioxit vô định hình, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 28.11 "Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại". phân nhóm 2811.22 "-- Silic dioxit"; mã số 2811.22.10 "--- Bột oxit silic " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái