BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12288/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2241/TB-PTPLHCM ngày 19/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Men làm bánh mỳ, (Men ỳ) - dạng hạt nhuyễn, nhỏ, màu nâu nhạt, Men Instaferm vàng (Instaferm Gold VC 500G SKF Viet) (Mục 1);

- Men làm bánh mỳ, (Men ỳ) - dạng hạt nhuyễn, nhỏ, màu nâu nhạt, Men Instaferm đỏ (Instaferm Red VC 500G SKF Viet) (Mục 2).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm S.K - Địa chỉ: Số 10, Đường số 20, KP4, P.HBC, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; MST: 0301410345.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 7402/NKD01 ngày 26/5/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV4 - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nấm men sông (Saccharomyces cerevisiae).

Tên thương mại:

- Instaferm Gold VC 500G SKF Viet (Mục 1);

-Instaferm Red VC 500G SKF Viet) (Mục 2).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nấm men sông (Saccharomyces cerevisiae).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin. Nhà sản xuất: LALLEMAND Gb.

thuộc nhóm 21.02 "Men (sống hoặc ỳ); các vi sinh đơn bào khác, ngừng hoạt động (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 30.02); bột nở đã pha chế" mã số 2102.10.00 " - Men sống" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái