BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12299/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánhTP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2341/TB-PTPLHCM ngày 26/09/2014 và đề nghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóanhư sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất kết dính/KA- 18 (dùng sản xuất băng tải và bánh xích cao su). (Mục 7 tại Tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam; Địa chỉ: Lô F-1-CN&F-7-CN; KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009207774/A12 ngày 07/08/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Nhựa phenolic, nguyên sinh, dạng hạt.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: KA- 18

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Nhựa phenolic, nguyên sinh, dạng hạt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 39.09 “Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh.”; phân nhóm 3909.40 “- Nhựa phenol”; mã số 3909.40.90 “- - Loại khác”. tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái