ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 123/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 1986

THÔNG BÁO

VỀÝ KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ TRONG CUỘC HỌP NGÀY26-6-1986 HƯỚNG DẪN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 34/QĐ-UB VÀ CÔNG VĂN SỐ 1811/UB VỀ SẢN XUẤT TCN-TCN CÁ THỂ GIA ĐÌNHVÀ NGHỀ PHỤ GIA ĐÌNH

1. Cần phải quán triệt hơn nữa ý nghĩa và mục đích của Quyết định34/QĐ-UB :

Thực tế khách quan thành phố tađang có hàng chục ngàn cơ sở sản xuất cá thể, gia đình, có nhiều khả năng vàtiềm năng to lớn về tay nghề kỹ thuật, về huy động máy móc thiết bị và vật tưnguyên liệu, về quản lý sản xuất kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹthuật vào sản xuất nhưng do chưa vận dụng chánh sách phù hợp nên khu vực sảnxuất này chưa phát huy được đúng mực, chưa góp sức vào việc phát triển kinh tế- xã hội thành phố, tay nghề kỹ thuật đang có chiều hướng mai một.

Vì vậy, thành phố cần phải vậndụng chính sách thích hợp để huy động hết khả năng của thành phần kinh tế cáthể và gia đình làm cho thành phần này có điều kiện thuận lợi góp sức vào việcphát triển sản xuất chung của thành phố; Quyết định 34/QĐ-UB được ban hành xuấtphát từ thực tiển đó. Quyết định này cũng là sự vận dụng chính sách chung đểkhuyến khích phát triển sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp trên địabàn thành phố, nó nằm trong hệ thống chính sách khuyến khích phát triển sảnxuất tất cả các thành phần kinh tế.

Tư tưởng chỉ đạo khi vận dụngchính sách là phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên trước hết là quốc doanh, xâydựng quốc doanh phát huy được vai trò chủ đạo, kế đến là kinh tế tập thể để giữđược vị trí là một thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế cá thể, giađình và nghề phụ gia đình phải phát triển theo đúng phương hướng nhiệm vụ kếhoạch kinh tế xã hội của thành phố và phải tuân thủ theo đúng chính sách chế độcủa Nhà nước về quản lý kinh tế - tài chánh.

Nắm vững và vận dụng đúng đắnchính sách sẽ tạo được tâm lý tin tưởng, vững vàng, không sợ những hậu quả tiêucực. Vừa qua đã có hiện tượng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất ở một vài nơimuốn chuyển ra sản xuất cá thể. Đi đôi với việc củng cố, kiện tòan tổ chức hoạtđộng các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp quận huyện cần giải thích cho họ rõchính sách ưu tiên của Nhà nước mà sắp tới Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra vănbản vận dụng chính sách đối với kinh tế tập thể theo hướng ưu tiên hơn cá thể.

2. Về trách nhiệm thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn1811/UB của UBND Thành phố :

Vừa qua đã có một số quận tổchức thực hiện để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức bách của nhân dân, đây lànhững biểu hiện năng động, tích cực, rất đáng hoan nghênh. Trong bước đầu thựchiện, tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, nhưng về cơ bản là đúng, nếu cósơ suất gì thì nay căn cứ vào văn bản hướng dẫn 1811/UB để chấn chỉnh lại chotốt hơn.

Ủy ban nhân dân thành phố phâncông trách nhiệm như sau :

a) Các ngành kinh tế kỹ thuậtcủa thành phố: nhanh chóng củng cố tổ chức các xí nghiệp quốc doanh để làm đượcvai trò chủ đạo, cải tạo tổ chức lại toàn ngành và phải có trách nhiệm hướngdẫn thi hành Quyết định 34/QĐ-UB theo chức năng quản lý toàn ngành. Ngành phảichủ động kết hợp với quận huyện để hướng dẫn phát triển các ngành nghề sản xuấtcá thể, gia đình, giúp quận huyện xem xét cấp giấy phép kinh doanh; sắp xếp cáccơ sở sản xuất này vào nhóm sản phẩm làm vệ tinh cho các xí nghiệp quốc doanh ;hướng dẫn, chỉ đạo về kỹ thuật giám sát chất lượng sản phẩm, hỗ trợ vật tư vàthiết bị kỹ thuật, phối hợp sử dụng năng lực lực sản xuất, hướng dẫn quận huyệnquản lý các cơ sở sản xuất cá thể, gia đình trên địa bàn quận huyện. Các ngànhkinh tế kỹ thuật, xí nghiệp quốc doanh phải gắn chặt với quận huyện, nếu đứngngoài cuộc là bỏ vai trò chủ đạo, buông trôi trách nhiệm quản lý ngành.

- Liên hiệp xã tiểu thủ côngnghiệp thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chánh và các Sở quản lý sảnxuất hướng dẫn biểu mẫu và thủ tục đăng ký sản xuất, (phân loại đăng ký ở quậnhuyện hoặc phường xã), cụ thể hóa các ngành nghề được phép sản xuất và tổ chứctập huấn cho các cán bộ quản lý sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các quậnhuyện, phường xã để việc triển khai thực hiện được thống nhất.

b) Các ngành chức năng tổng hợp:có trách nhiệm đi sâu tiếp tục hướng dẫn thực hiện cụ thể từng vấn đề đã ghitrong bản hướng dẫn 1811/UB .

- Công ty vật tư tổng hợp thànhphố có kế hoạch hướng dẫn về việc mua bán vật tư nguyên liệu, phế liệu, khôngđể xảy ra tranh chấp mua bán đẩy giá lên ; phải quản lý chặt vật tư kỹ thuậtcủa Nhà nước không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực.

- Sở Điện lực có kế hoạch hướngdẫn đăng ký điện, cùng với Ủy ban Kế hoạch thành phố và quận huyện định chỉtiêu điện, phân phối và quản lý sử dụng điện theo nguyên tắc ưu tiên cho quốcdoanh, kế đến tập thể rồi tới cá thể gia đình trên cơ sở khuyến khích tiết kiệmđiện tiêu dùng để tập trung cho sản xuất và tiết kiệm tiêu hao điện trên 1 đơnvị sản phẩm, có biện pháp kiểm tra chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa quậnhuyện, phường xã về quản lý sử dụng điện.

- Sở Thương nghiệp chủ trì cùngvới Trọng tài kinh tế thành phố và Liên hiệp xã tiểu công nghiệp – thủ côngnghiệp hướng dẫn cụ thể về hợp đồng kinh tế, về mua bán sản phẩm hàng hóa.

- Ủy ban vật giá hướng dẫn thựchiện chính sách giá, khuyến khích bán sản phẩm cho thương nghiệp xã hội chủnghĩa.

- Chi cục thuế và Hải quan thànhphố hướng dẫn các quy định cụ thể về thu thuế, miễn thuế, giảm thuế để khuyếnkhích nhập máy móc thiết bị, nhập vật tư nguyên liệu, ứng dụng khoa học kỹthuật vào sản xuất, khuyến khích sản xuất sản phẩm mới bán sản phẩm cho thươngnghiệp xã hội chủ nghĩa ; hướng dẫn những chế độ thủ tục giải quyết nhanh chóngviệc nhập vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị từ nước ngoài.

- Ngân hàng thành phố hướng dẫntín dụng, mở tài khoản, sử dụng tiền mặt.

- Chi cục tiêu chuẩn đo lườngchất lượng cùng với các ngành kinh tế kỹ thuật quy định về tiêu chuẩn chấtlượng trong sản xuất và lưu hành sản phẩm hướng dẫn cụ thể đăng ký nhãn hiệu vàchất lượng sản phẩm với thủ tục đơn giản và thuận tiện cho người sản xuất.

Tất cả những công việc trên đềuphải làm ngay với tinh thần khẩn trương tích cực, chậm nhất trong tháng 8/86phải xong. Cái gì ban hành được thì ban hành ngay trong tháng 7/86. Vấn đề gìmang tính chất pháp quy bổ sung Quyết định 34/QĐ-UB thì trình Ủy ban nhân dânthành phố duyệt ban hành.

c) Đề nghị Mặt trận, các đoànthể quần chúng, các cơ quan thông tin : tiếp tục phối hợp và tích cực hỗ trợcác sở, ban, ngành chức năng và các quận huyện tổ chức triển khai thực hiệnQuyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB sâu rộng trong nhân dân.

- Giáo dục vận động các từng lớpquần chúng thông suốt và tích cực hưởng ứng chính sách phát triển sản xuất tiểuthủ công nghiệp.

- Cộng tác mật thiết với các sở,ban, ngành chức năng và quận huyện để theo dõi kiểm tra đôn đốc thực hiện đúngchính sách chế độ đã ban hành.

- Điều tra, thu thập, phản ánhkịp thời những ý kiến dư luận của các từng lớp quần chúng.

- Vận động quần chúng phát huyquyền làm chủ tập thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng đấu tranh chống tiêu cựcđể bảo đảm cho mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đi đúng quỹ đạoxã hội chủ nghĩa.

3. Tổ chức theo dõi chỉ đạo việc thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và vănbản hướng dẫn 1811/UB:

Để giúp Ủy ban nhân dân thànhphố chỉ đạo việc thực hiện Quyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB, Ủyban nhân dân thành phố quyết định ban chỉ đạo cấp thành phố gồm các thành viênsau đây :

- Đại diện Ban Chỉ đạo cải tạothành phố :

đồng chí Trang Tấn Khương -Trưởng ban.

- Đại diện Liên hiệp xã tiểu thủcông nghiệp thành phố :

đồng chí Trần Thiện Tứ - Phó ban.

- Đại diện Ban Cải tạo thành phố: - Ủy viên.

- Đại diện Sở Công nghiệp thànhphố : - Ủy viên

- Đại diện Văn phòng UBND Thànhphố : - Ủy viên

- Đại diện Ban liên lạc côngthương TP : - Ủy viên

- Đại diện LHCĐ. TP : - Ủy viên

- Đại diện Chi cục thuế CTNthành phố : - Ủy viên

Các cơ quan thành viên cần cửthêm cán bộ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo mỗi tuần họp 1 lầnnghe các quận huyện phản ảnh, tổng hợp tình hình để có ý kiến chỉ đạo thựchiện. Ban chỉ đạo sẽ kết thúc nhiệm vụ khi việc triển khai thực hiện Quyết định34/QĐ-UB đi vào thế ổn định.

Ở các quận huyện cần tổ chứcnhóm chuyên trách để giúp Ủy ban nhân dân chỉ đạo triển khai việc thực hiệnQuyết định 34/QĐ-UB và văn bản hướng dẫn 1811/UB, do đồng chí Phó Chủ tịch phụtrách công nghiệp làm trưởng nhóm.

Xin thông báo để các sở ngành vàỦy ban nhân dân quận huyện thực hiện.

 

 

TM. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN THƯ KÝ
Trang Văn Quý