BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12405/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO SỐ 11786/TB-TCHQ NGÀY 29/9/2014

Ngày 29/9/2014, Tổngcục Hải quan có Thông báo số 11786/TB-TCHQ về ý kiến kết luận của lãnh đạo Tổngcục tại Hội nghị quán triệt và triển khai các nội dung về công tác quản lý rủiro.

Tại cột số 6 (thờigian hoàn thành) mục 9 phần II Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyênmôn về quản lý rủi ro của bản Kế hoạch triển khai chương trình công tác quản lýrủi ro trọng tâm giai đoạn 2014-2015 ban hành kèm theo Thông báo nêu trên, Tổngcục Hải quan đính chính lại: “tháng 11/2014”.

Các nội dung khácvẫn giữ nguyên theo Thông báo kết luận số 11786/TB-TCHQ ngày 29/9/2014.

Tổng cục Hải quanthông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- LĐTC (để chỉ đạo t/h);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ (để t/h);
- Lưu: VT, VP (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế