BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 12450/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 củaChính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phânloại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tưsố 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2362/TB-PTPLHCM ngày 26/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Muội Carbon/Carbon Black N550 (Muội Than Carbon dùng để sản xuất Vòng đệm Cao Su các loại). (mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Thái Dương; địa chỉ: Lô A-6B-CN, KCN Mỹ Phước, P. Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương; Mã số thuế: 3700838459.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004886700/A12 ngày 26/06/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Muội Carbon - Muội lò nung, dạng bột thô.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: CARBON BLACK N550 (SPHERON SO)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Muội Carbon - Muội lò nung, dạng bột thô.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: CABOT CHINA LIMITED

thuộc nhóm 28.03: Carbon (muội carbon và các dạng khác của carbon chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác); mã số 2803.00.40: - Muội carbon khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục HQ Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái