BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1470/TB-PTPL ngày 07/12/2015; thông tin bổ sung tại công văn ngày 04/02/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Đầu nối với bản mạch trong sạc pin điện thoại di động bên trái bằng đồng, dẫn điện 220V (U60) (Mục 2 Phụ lục Tờ khai)

- Đầu nối với bản mạch trong sạc pin điện thoại di động bên phải bằng đồng, dẫn điện 220V (U60) (Mục 3 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Gu Vina; Địa chỉ: Lô C1 KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; MST: 2400739790.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10061646476/A12 ngày 04/11/2015 tại Chi cục HQ Bắc Ninh - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chi tiết bằng thép, dùng làm bộ phận tiếp xúc trong phích cắm sạc pin của điện thoại di động, sử dụng điện áp xoay chiều 220V.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chi tiết bằng thép, dùng làm bộ phận tiếp xúc trong phích cắm sạc pin của điện thoại di động, sử dụng điện áp xoay chiều 220V.

thuộc nhóm 85.38 “Bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc nhóm 85.35, 85.36 hoặc 85.37”, phân nhóm 8538.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Dùng cho điện áp không quá 1.000 V”, mã số 8538.90.19 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Ninh - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Gu Vina (Đ/c: Lô C1 KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái