BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12515/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁOKẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Do sơ suất trong soạn thảo văn bản, Tổng cục Hảiquan đính chính Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu với nội dung cụ thể như sau:

STT

Số và ngày của Thông báo

Nội dung liên quan đã ban hành

Nội dung đính chính

1

Thông báo số 11225/TB-TCHQ ngày 15/09/2014

Mục 3: Số, ngày tờ khai hải quan: 2062/NCX05 ngày 28/02/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Mục 3: Số, ngày tờ khai hải quan: 2062/NKD05 ngày 28/02/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung khác tại Thông báo trên không có thayđổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa - Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, VP, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thuận