UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/TB-SGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

V/V CÔNG BỐ BIỂU ĐỒ CHẠY XE TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH THEO QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÊ DUYỆT

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận ti hành khách bng xe ô tô;

Thực hiện Quy hoạch, Sở GTVT Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị khai thác bến xe hoàn thiện lịch xe xuất bến tại các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội đối với các tuyến mới, tuyến quy hoạch tăng thêm theo Quy hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt. Đối với các bến xe Giáp Bát, MĐình, Lương Yên giữ ổn định tn sut phương tiện hoạt động đến năm 2020.

Ngày 23/10/2015, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản số 3234/SGTVT-QLVT gửi Sở GTVT các tnh (TP) đề nghị phi hợp xây dựng biểu đồ theo quy hoạch chi tiết VTK cđịnh liên tỉnh đường bộ toàn quc, đến nay Sở GTVT Hà Nội đã nhận được phối hợp ca các SGTVT: Quảng Trị, Đk Lk, Đà Nng, Điện Biên, Sơn La, Quảng Bình, Ninh Bình, Lai Châu, Bình Định, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Thái Bình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải tham gia khai thác, Sở GTVT Hà Nội thông báo:

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

1. Từ ngày 26/11/2015, Sở GTVT Hà Nội niêm yết Biểu đồ chạy xe tuyến VTKLT trên website của Sở GTVT Hà Nội tại địa chỉ www.sogtvt.hanoi.gov.vn .

2. S GTVT Hà Nội sẽ thường xuyên cập nhật giờ xe xuất bến tại các bến xe đầu đối lưu khi nhận được phối hợp của Sở GTVT các tỉnh (Thành phố) có liên quan và tiếp tục niêm yết trên website của SGTVT Hà Nội đcác đơn vị vận tải thuận tiện theo dõi, đăng ký khai thác.

3. Yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội niêm yết trên hệ thống thông tin của bến xe, hướng dẫn tạo điều kiện cho đơn vị vận tải có nhu cầu khai thác các tuyến được thuận lợi.

S Giao thông vận ti Hà Nội trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- UBND thành phố Hà Nội (để báo cáo);
- Tổng cục Đường bộ VN (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Sở GTVT có liên quan (để phối hợp);
- Hiệp hội vận tải Hà Nội (để phối hợp);
- Đài TH Hà Nội; Kênh VOV GT QG (để phối hợp);
- Báo Hà Nội mới, KTĐT, ANTĐ (để phối hợp);
- Thanh tra Sở GTVT Hà Nội (để thực hiện);
- Các đơn vị khai thác bến xe (để thực hiện);
- Website Sở (để thực hiện);
- Lưu: VP, QLVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Linh

Biu đồ dự kiến tại bến xe Nước Ngầm theo Quyết định s 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải

(kèm theo Thông báo số 1253/TB-SGTVT ngày 26 tháng 11 năm 2015 ca Sở GTVT Hà Nội)

TT

Tên tuyến VTHK cố định liên tỉnh

Bến nơi đi/đến

Bến nơi đến/đi

Các hành trình chạy xe chính (dùng cho cả hai chiều đi và ngược lại)

Cự ly tuyến (km)

Giờ xuất bến đang hoạt động tại đầu Hà Nội

Giờ xuất bến đang hoạt động tại đầu đối lưu

Lưu lượng xe xuất bến chuyến/
t
háng

Dự kiến giờ xuất bến đầu bến xe tại bến xe đi (đầu Hà Nội)

Dự kiến giờ xuất bến đầu bến xe tại bến xe đến (đầu các tỉnh, TP)

Mã số tuyến

Tnh nơi đi/đến

Tỉnh nơi đến/đi

1

1429.1515.A

Hà Nội

Qung Ninh

Nước Ngm

Cửa Ông

BX Nước Ngầm - Pháp Vân - Yên S - Cầu Thanh Trì - QL1 - QL18 - ... - BX Cửa Ông và ngược lại

200

5:30

210

5h10

7h10

8h10

9h10

15h00

17h00

11h30

14h00

14h30

15h30

9h00

10h30

2

2229.1215.A

Hà Nội

Tuyên Quang

Nước Ngầm

Chiêm Hóa

Bến xe Chiêm Hóa- QL2- Việt Trì - Cầu T.Long - Bến xe Nước Ngm

244

16:00

11:00

120

6h02

8h02

đang chờ ý kiến

Tuyên Quang

Bến xe Thành phố Tuyên Quang-QL2- thành phố Việt Trì- Cầu Thăng Long- Bến xe Nước Ngầm

188

5:30

4:20

12:15

8:00

10:45

270

6h15

8h46

11h15

13h15

14h15

đang chờ ý kiến

Na Hang

Bến xe Na Hang-QL2- thành phố Vit Trì - Cu Thăng Long - Bến xe Nước Ngm

286

7:00

120

8h31

9h31

16h31

đang chờ ý kiến

Hàm Yên

Bến xe Hàm Yên- QL2- thành phố Vit Trì - Cu Thăng Long - Bến xe Nước Ngm

200

5:00

150

6h45

08h20

9h05

11h25

18h15

đang chờ ý kiến

3

2429.1215.A

Hà Nội

Lào Cai

Nước Ngầm

Trung tâm Lào Cai

BX Nước Ngm-Pháp Vân-Cu Thanh Trì- -QL5 -QL1 - QL3 mi - QL18 -cao tc HN-Lào Cai ... - BX TT Lào Cai và ngược lại

290

8:00, 10:00 15.00, 20:20 6:45, 11:00, 17:20, 18:40

390

7h15

9h15

12h30

14h15

16h15

đang chờ ý kiến

SaPa

BX Nước Ngm-Pháp Vân-Cu Thanh Trì- -QL5 -QL1 - QL3 mi - QL18 -cao tc HN-Lào Cai ... - BX SaPa và ngược lại

340

6:00

60

5h06

đang chờ ý kiến

4

2029.1215.A

Hà Nội

Thái Nguyên

Nước Ngm

Đại Từ

BX Nước Ngầm - Pháp Vân - Đường trên cao vành đai 3 - Phạm Hùng - Cầu Thăng Long - Bc Thăng Long Nội Bài

130

6:00

7:10

90

5h03

5

2329.1115. A

Hà Nội

Hà Giang

Nước Ngầm

Phía Nam Hà Giang

Bến xe khách phía Nam (TP Hà Giang) - QL2 - Tuyên Quang - Phú Thọ - Cu Trung Hà - QL32 - Sơn Tây - QL21 - Đại Lộ Thăng Long - Lê Trng Tn - Văn Phú - Xa La - QL70 - Giải Phóng - Bến xe khách Nước Ngầm và ngược lại

360

3:00

4:00

7:45

17:15

3:30

180

4h30

đang chờ ý kiến

6

1229.1615.A

Hà Nội

Lạng Sơn

Nước Ngầm

Phía Bc Lạng Sơn

BX Phía Bắc - QL1A - QL5 - Cầu Thanh Trì - BX Nước Ngầm

160

5:15

6:30

14:00

150

4h00

7h00

9h00

đang chờ ý kiến

1229.1515.A

Hà Nội

Đồng Đăng

BX Đồng Đăng -QL1A-QL5- Cầu Thanh Trì - BX Nước Ngầm

170

6:00

30

7

8922.1513.A

Hà Nội

Hưng Yên

Nước Ngầm

Ân Thi

BX Ân Thi- ĐT.376- TT Ân Thi- QL38- Quán Gòi- QL5- Cầu Thanh Trì- Yên Sở- Pháp Vân - BX Nước Ngầm và ngược lại

70

10:30, 17:00

8

2129.1215.A

Hà Nội

Yên Bái

Nước Ngm

Lục Yên

BX Nước Ngầm - Pháp Vân - Đưng trên cao vành đai 3 - Cầu Thăng Long - QL2 -... - BX Lục Yên

280

5:15

15:30

90

9h15

đang chờ ý kiến

2129.1415.A

Mậu A

Bến xe khách Mu A - Tnh lộ 152-Ql37-QL 2-Bắc Thăng long Nội Bài - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng -

200

5:30

15:00

60

8h30

đang chờ ý kiến

2129.1515.A

Hương Lý

BX Nước Ngầm - Pháp Vân - Đưng trên cao vành đai 3 - Cầu Thăng Long - QL2 -... - BX Hương Lý

6:30

30

2129.1615.A

BX Yên Bái

Bến xe khách Yên Bái - Ql37-QL 2-Bắc Thăng long Nội Bài - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng -Bến xe khách

6:30

6:00

9

2988.1514.A

Hà Nội

Vĩnh Phúc

Nước Ngầm

Lập Thạch

Bến xe Lập Thạch - ĐT307 - QL2C - QL2A - Cầu Thăng Long -BX.Nước Ngm

90

12:30

17:00

9:00

19:00

19:45

120

10

2998.15..A

Hà Nội

Bắc Giang

c Ngm

Lục Ngạn

BX Lục Ngan- QL31-QL1A- Cầu Thanh Trì- BX Nước Ngm và Ngược lại

100

06:45, 07:25, 08:05, 8:45, 9:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:05, 12:45, 13:25, 14:05, 14:45,15:25. 16 05, 16:45

11

2529.1115.A

Hà Nội

Lai Châu

Nước Ngầm

Lai Châu

QL4D - QL32 - Nghĩa Lộ - Ql32 - Sơn Tây - Nước Ngầm

450

15:00,17:45;

120

5h03

08h45

9h03

10h03

05h00

06h30

07h30

08h30

QL4D-Lào Cai- Cao Tốc Nội Bài- Lào Cai-Nước Ngm (B)

420

240

6h03

8h23

10h43

12h03

13h03

14h03

16h03

17h23

12h00

08h00

09h30

11h00

06h30

21h00

22h00

22h30

12

2973.151.A

Hà Nội

Qung Bình

Nước Ngầm

Đng Hi

BX Đồng Hới-QL1A-BX Nước Ngầm

500

18:00

19:30

18:30

17h30

19h30

150

16h30

20:30

2973.1517.A

Quy Đạt

BX Quy Đạt-Đường HCM-QL1A-BX Nước Ngm

450

18:00

60

20h06

21:00

13

2974.1512.A

Hà Nội

Qung Trị

Nước Ngm

Lao Bo

BX Lao Bo -QL9 - Đưng HCM nhánh Đông - Ngã Tư Sòng -QL 1- (Qung Bình, Hà Tĩnh-Ngh An-Thanh Hóa- Ninh Bình- Hà Nam) Hà Nội- BX Nước Ngầm

600

18:00

60

19h25

đang chờ ý kiến

14

2943.1511.A

Hà Nội

Đà Nng

Nước Ngầm

Trung tâm Đà Nẵng

Bến xe trung tâm Đà Nng - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Văn Cừ - Hầm đèo Hải Vân - QL 1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và ngược lại;

758

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

210

8h35

9h35

11h35

13h35

14h35

19:30

20:00

20:30

21:00

22:00

15

2975.1511.A

Hà Nội

Thừa Thiên Huế

Nước Ngầm

Phía Bc Huế

BX phía bc Huế-QL1A-Cầu Giẽ Pháp Vân- BX Nước ngầm

680

17:00

60

11h30

14h30

đang chờ ý kiến

16

2976.1511.A

Hà Nội

Qung Ngãi

c Ngầm

Quảng Ngãi

BX Quảng Ngãi - Quốc lộ 1 - Tnh lộ 429C - Tnh lộ 73 - Đường Ngọc Hồi - BX Nước Ngầm

890

13 00

11:00

60

10h00

đang chờ ý kiến

2976.1514.A

Chín Nghĩa

BX Chín Nghĩa- đường Lê Thánh Tôn - Đường Bà Triệu - Quốc lộ 1 - huyện Bình Sơn - BX Nước Ngầm

900

12:00

13:30

14:30

120

10h37

đang ch ý kiến

29761515.A

Bình Sơn

(A): BX Nước ngm-QL1-Q10- BX Bình Sơn và ngược lại

17h00

đang chờ ý kiến

17

2972.1512.A

Hà Nội

Bà Rịa Vũng Tàu

c Ngầm

Vũng Tàu

BX Vũng Tàu - NKKN - Lê Hồng Phong - Đường 3/2 - QL51 Đường CMT8 - QL55 -QL1A TP Vinh - QL48 - Yên Lý - Thịnh Mỹ - Đường HCM - Thái Hòa Xuân Mai - Hòa Lc - Đi Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến Nguyn Xin- Cu Vượt Vành Đai III - Đường Gii Phóng - BX Nước Ngầm và ngược lại

1850

18:30

20:30

19:00

19:30

210

8h30

9h30

11h30

15h30

đang chờ ý kiến

18

2950.1511.A

Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Nước Ngầm

Miền Đông

Quc lộ 1A - Bến Xe Nước Ngầm (Hà Nội)

1725

8:00

20:00

9:00

15:00

21:00

11:30

17:30

16:00

300

7h00

10h00

14h00

22h00

đang chờ ý kiến

29501514.A

An Sương

BX Nước ngm- QL1A- Cao tốc- BX An Sương

1750

19h40

đang chờ ý kiến

19

2965.1511.A

Hà Nội

Cn Thơ

Nước Ngm

Cần Thơ 36NVL

Bến xe khách thành ph Cần Thơ số 36 Nguyn Văn Linh - QL 1A- đường Cao Tốc - Ngã Tư An Sương - Dầu Giây - Long Khánh - Phan Thiết - Khánh Hòa- Đèo C Mã - Đèo Cái - Tuy Hòa - Cù Mông - Bình Định - Qung Ngãi - Hm Hi Vân - Bến xe Nước Ngầm và ngược lại

1935

18:00

19:00

20:00

150

8h09

12h09

13h09

21h09

đang chờ ý kiến

20

2949.1511.A

Hà Nội

Lâm Đng

Nước Ngầm

Liên tỉnh Đà Lạt

BX Nước Ngầm - QL20- QL27- QL1A- BX Đà Lt

1500

22:00

4:00

90

8h00

20h00

đang chờ ý kiến

21

2981.1511.A

Hà Nội

Gia Lai

Nước Ngầm

Đức Long Gia Lai

Bến xe Đc Long - Quc lộ 19 - Quốc lộ 1 - Bến xe Nước Ngầm và ngược lại.

1250

5:00

7:00

8:15

8:30

14:00

180

9h15

13h15

16h15

đang chờ ý kiến

2981.1519.A

Đức Cơ

Bến xe Đc Cơ - QL 19 - QL 14 - QL 1A - Bến xe Nước Ngầm và ngược lại

1300

4.00

6.00

120

11h08

15h08

18h08

đang chờ ý kiến

2981.1515.A

K'Bang

Bến xe Kbang - TL 669 - QL 19 - QL 1A - Bến xe Nước Ngầm và ngược lại.

1100

6:30

90

9h30

14h30

18h30

đang chờ ý kiến

22

2982.1511.A

Hà Nội

Kon Tum

Nước Ngầm

Kon Tom

BX khách Kon Tum - đường Hồ Chí Minh - Quc lộ 14B - Quc lộ 1A - TP Vinh - Quốc lộ 48 -Yên Lý- Thnh Mỹ-Thái Hòa - Đường HCM-Xuân Mai - Hòa Lạc - Đại lộ Thăng Long - BX Nước Ngm

1110

7:00

60

14h14

đang chờ ý kiến

23

2948.1511.A

Hà Nội

Đăk Nông

Nước Ngầm

Gia Nghĩa

Bến xe Gia Nghĩa - QL14 - QL14B - Đà Nng - QL1A -TP Vinh - QL48 - Yên Lý - Thịnh Mỹ- Đường HCM

1395

21:00

22:00

5.30

7:40

8:30

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

11:45

12:00

12:30

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:20

14:40

14:50

15:30

15:50

16:10

16:30

16:50

17:30

18:20

21:15

21:30

21:40

22:10

22:30

22:40

23:00

23:20

23:45

60

1110

19h00

6h00

7h00

8h15

9h00

15h05

17h00

19h15

19h55

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

24

2937.1511.A

Hà Nội

Nghệ An

Nước Ngầm

Vinh

Vinh - QL1 - Nước Ngầm

293

2937.1515.A

Đô Lương

Đô Lương-QL1-Nước Ngầm

295

7:30

8:15

8:45

9:15

10:30

11:00

17h50

19:00

21:00

360

6h00

6h40

11h30

17h00

đang chờ ý kiến

29371555.A

Congcuong

BX Con cuông - QL7 - QL1A- BX Nước Ngầm

290

8:00

12:30

18:00

20:00

22:00

11h30

14h00

15h00

đang chờ ý kiến

293715...A

Tân Kỳ

BX Tân Kỳ- Đường HCM- QL48- QL1-Pháp Vân Cầu Giẽ-Pháp Vân- BX Nước Ngầm

320

18:00

2937.1516.A

Nam Đàn

Nam Đàn - QL1 - Nước Ngầm

310

7:00

9:15

10:30

11:40

120

5h40

6h20

8h00

12h40

19h20

20h20

đang chờ ý kiến

2937.1514.A

Nghĩa Đàn

Nghĩa Đàn-QL1-Nước Ngầm

290

8.00

9:00

9.00

9:15

10:00

12:15

14:00

19:00

20:15

21:00

21:30

360

7h00

8h30

18h00

đang chờ ý kiến

29371521.A

Quỳ Hợp

BX Quỳ Hợp - QL 48-QL1A- BX Nước Ngầm

13:00

20:00

20:30

6h00

11h00

15h00

đang chờ ý kiến

29371553.A

Cửa Lò

BX Cửa Lò-QL46-QL1A-BX Nước Ngầm

9:30

14:20

21:15

300

6h45

9h45

10h30

11h15

11h35

12h25

15h15

17h10

đang chờ ý kiến

2937.1524.A

Sơn Hải

Sơn Hải-QL48B-QL1-Nước Ngầm

240

7:15

7:30

8:00

9:30

17:00

12:00

13:00

14:30

15:00

16:30

11:00

12h30

17h20

03h00

08h00

1080

6h30

7h45

8h30

9h00

9h50

10h10

10h30

10h40

11h20

11h50

12h30

12h50

13h20

13h40

14h00

14h50

15h20

15h40

16h00

17h40

17h50

18h20

18h40

19h00

20h00

đang chờ ý kiến

25

2936.1507.A

Hà Nội

Thanh Hóa

Nước Ngầm

Nghi Sơn

BX Nghi Sơn - 513 - QL1- Pháp Vân- BX Nước Ngầm

220

9:00

90

7h00

8h00

10h00

đang chờ ý kiến

2936.1509.A

Nga Sơn

BX Nước Ngầm - Phạm Hùng- đường trên cao vành đai 3 - QL1A- … - BX Nga Sơn và ngược lại

130

12:30

60

11h30

đang chờ ý kiến

29361506. A

Phía Nam T. Hóa

Quốc lộ 1A -Cầu Giẽ - Pháp Vân - BX Nước Ngầm (A)

150

5h03

5h48

6h33

7h18

8h03

8h48

9h33

10h18

11h03

11h48

13h18

14h03

14h48

15h33

17h03

18h00

đang chờ ý kiến

26

2938.1511.A

Hà Nội

Hà Tĩnh

Nước Ngầm

Hà Tĩnh

BX Hà Tĩnh - QL 1A - Cao tốc Pháp Vân - BX Nước Ngầm

345

7:20

8:00

9:00

9:15

9:30

9:45

10.00

10:15

10:20

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

15:15

16:00

17:30

18:00

19:15

19:50

20:00

20:15

20:45

21:00

21:15

21:35

21:45

22:00

22:15

22:30

22:45

23:10

23:15

23:30

18h30

10h10

1470

6h30

6h45

7h40

8h20

8h40

9h40

10h10

12h15

15h00

16h40

18h30

20h10

21h50

23h00

23h50

đang chờ ý kiến

2938.1519.A

Hồng Lĩnh

BX Hng Lĩnh - QL 1A - BX Nước Ngầm

318

7:20

8:05

8:20

8:35

9:35

9:55

11:05

18:05

20:05

20 30

21:30

21:35

18h15

19h00

330

10h05

đang chờ ý kiến

Hương Khê

BX Hương Khê- QL1A- BX Nước Ngầm

360

420

5h40

6h20

6h40

7h00

7h40

8h20

8h40

9h00

9h40

10h00

10h20

10h40

12h20

14h20

16h00

đang chờ ý kiến

2938.1551.A

Cẩm Xuyên

BX Cẩm Xuyên-QL1A-BX Nước Ngầm

370

450

6h00

7h20

8h40

9h00

11h10

11h30

12h00

12h40

13h20

14h00

14h40

15h00

15h40

16h00

16h40

đang chờ ý kiến

2938.1520.A

Tây Sơn

BX Tây Sơn - Ql 8A - QL 1A - Pháp Vân -BX Nước Ngầm

340

7:05

10:05

12:05

20:20

21:05

21:20

21:45

22:05

510

6h00

6h35

7h35

9h05

12h35

13h05

13h35

14h05

14h35

15h35

đang chờ ý kiến

29381557.A

Vũ Quang

BX Vũ Quang- QL 1A- Cao tốc Ninh Bình Cầu Giẽ- PV Cầu Giẽ- BX Nước Ngầm

400

6h00

6h30

9h00

10h30

11h00

13h30

15h00

16h00

16h30

17h00

18h30

19h00

đang chờ ý kiến

2938.1553.A

Kỳ Lâm

BX Kỳ Lâm- QL 1A- BX Nước Ngầm

410

6:00

9:35

10:20

22:00

22:35

180

14h00

15h00

đang chờ ý kiến

2938.1512.A

Kỳ Anh

BX Kỳ Anh - QL 1A - BX Nước Ngầm

400

5:40

8:00

11:35

13.35

18:00

21:45

20:35

21:30

360

7h05

8h05

9h05

10h05

14h35

15h35

đang chờ ý kiến

29381556.A

K Trinh

BX K Trinh- Tránh TT Kỳ Anh - QL 1 - Cao tốc Ninh Bình Cầu Giẽ-P.Vân Gầu Giẽ- BX Nước Ngầm

400

5h55

6h55

7h55

8h55

9h55

10h55

11h55

12h55

13h55

14h55

15h55

16h55

đang chờ ý kiến

27

29341515.A

Hà Nội

Hải Dương

c Ngầm

Bến Tri

Bến Tri - Quốc Lộ 5-Cầu Thanh Trì- BX Nước Ngầm và ngượclại

90

5h30

5h55

6h20

6h45

7h10

7h35

8h00

8h25

8h50

9h15

9h40

10h05

10h30

10h55

11h20

11h45

12h10

12h35

13h00

13h25

13h50

14h15

14h40

15h05

15h30

15h55

16h20

đang chờ ý kiến

28

29351511.A

Hà Nội

Ninh Bình

c Ngầm

Ninh Bình

Quốc lộ 1A- Cầu Giẽ- Pháp Vân- BX Nước Ngầm (A)

90

6h40

7h25

8h10

8h55

9h40

10h25

11h10

11h55

12h40

13h25

14h10

14h55

15h40

16h25

17h10

18h00

3h00

3h15

3h30

4h15

4h40

18h30

18h45

19h00

19h15

19h30

19h45

20h00

20h15

20h30

20h45

21h00

29

18291115.A

Nam Định

Hà Nội

Nam Định

Nước Ngầm

BX Nam Định- QL21-QL1A-Cầu Giẽ- Pháp Vân-BX Nước Ngầm

80

5h45

6h15

6h45

7h15

7h45

8h15

8h45

9h15

9h45

10h15

10h45

11h15

11h45

12h15

12h45

13h15

13h45

14h15

14h45

16h15

16h30

đang chờ ý kiến

30

17291115.A

Thái Bình

Hà Nội

T TP Thái Bình

Nước ngầm

BX TT TP Thái Bình- QL10-QL21-QL1-Pháp Vân- Cầu Giẽ-BX Nước Ngầm

111

8h02

9h02

10h20

11h20

31

2990.1511.A

Hà Nội

Hà Nam

Nước Ngầm

TT Hà Nam

Phủ Lý-QL1-BX Nước Ngầm

55

45

8h08

9h08

đang chờ ý kiến

32

2973.1515.A

Hà Nội

Qung Bình

Nước Ngầm

Ba Đn

BX Ba Đồn- AL 1A- BX Nước Ngm

510

90

9h00

11h00

13h00

19:00

20:00

21:00

33

2950.1516.A

Hà Nội

TP. H Chí Minh

Nước Ngầm

Ngã Tư Ga

BX Nước Ngm - QL1A- BX Ngã Tư Ga và ngược lại

1800

15

20h00

đang chờ ý kiến

34

2938.1515.A

Hà Nội

Hà Tĩnh

Nước Ngầm

Hương Sơn

BX Hương Sơn-QL48B-QL1-Nước Ngầm

350

180

9h15

10h15

11h15

13h15

14h15

17h15

đang chờ ý kiến

1

2029.5315.A

Hà Nội

Thái Nguyên

Định Hóa

Nước Ngầm

BX Nước Ngm-Pháp Vân-QL1-...-BX Đnh Hóa

126

90

8h17

9h17

10h17

đang chờ ý kiến

2

1229.1415.A

Lạng Sơn

Hà Nội

Tân Thanh

Nước Ngầm

BX Tân Thanh- QL4A-QL1A-QL5- Cầu Thanh Trì- BX Nước Ngm

190

60

7h09

8h09

đang chờ ý kiến

3

1229.1715.A

Lạng Sơn

Hà Nội

Đình Lập

Nước Ngầm

BX Nước Ngầm- Pháp Vân- Cầu Thanh Trì- QL1A- QL4B- BX Đình Lập

220

30

8h18

đang ch ý kiến

4

2129.1615.A

Yên Bái

Hà Nội

Nước Mát

Nước Ngm

BX Yên Bái - QL37-QL2-Bắc Thăng Long Nội Bài - Phạm Văn Đồng- Phm Hùng-BX Nước Ngầm

200

30

7h46

đang chờ ý kiến

Ghi chú:

1. Gixe xuất bến có thể thay đổi đáp ứng nhu cu đi lại của nhân dân và phù hợp với tổ chức giao thông trên địa bàn.

2. Giờ xe xuất bến đối với các tuyến có cự ly dưới 300 km đăng ký và thực hiện hàng ngày

3. Giờ xe xuất bến đi với các tuyến có cự ly từ 300 km trở lên đề nghị các đơn vị đăng ký cụ thể các ngày trong tháng

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu về Hà Nội theo luật cư trú ?

Biu đồ dự kiến tại bến xe Sơn Tây theo Quyết định s 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải

(kèm theo Thông báo số 1253/TB-SGTVT ngày 26 tháng 11 năm 2015 ca Sở GTVT Hà Nội)

STT

Mã tuyến

Bến đi

Bến đến

Hành trình xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi và ngược lại)

Cự ly (km)

Lưu lượng QH (chuyến/tháng)

Giờ xe xuất bến đang hoạt động

Gi xe xuất bến đang hoạt động tại đầu đối lưu

Dự kiến giờ xuất bến tại bến đi (đầu Hà Nội)

Dự kiến giờ xuất bến tại bến đến (đầu các tnh, TP đối lưu)

1

Hà Nội

Hải Dương

1

2934.1711 A

Sơn Tây

Hải Dương

BX Sơn Tây - QL21- Đại Lộ Thăng Long- đường trên cao vành đai 3- Cầu Thanh Trì - QL5...- BX Hải Dương và ngược lại

105

120

06h30

09h30

10h30

13h30

đang chờ ý kiến

2

2934.1713 A

Sơn Tây

Ninh Giang

BX Ninh Giang- QL37- Gia Lộc - QL5- Sơn Tây và ngược lại

140

180

08h30; 11h; 12h20; 16h

11h30

15h30

đang chờ ý kiến

3

2934.1719 A

Sơn Tây

Thanh

Thanh Hà - QL 5- Sơn Tây và ngược lại

140

510

14h30

05h10

06h10

07h10

08h10

09h10

10h10

11h10

11h30

12h10

12h30

13h10

14h10

15h10

16h10

17h10

18h10

đang chờ ý kiến

2. Hà Nội

Ninh Bình

4

2935.1711 A

Sơn Tây

Ninh Bình

BX Ninh Bình - Nho Quan- QL21- Chợ Bến- Xuân Mai- BX Sơn Tây

120

150

06h45; 15h15; 14h00

05h15

07h30

08h50

04h05

5

2935.1712 A

Sơn Tây

Kim Sơn

Kim Sơn- QL10- QL1- Pháp Vân - Vành đai 3 - QL32- BX Sơn Tây

173

90

06h00

06h30

08h30

16h30

05h05

6

2935.1713 A

Sơn Tây

Nho Quan

Nho Quan- ĐT 479- Chi Nê- Đường HCM- BX Sơn Tây

135

90

13h00

11h30

14h15

08h15

10h30

7

2935.1715 A

Sơn Tây

Khánh Thành

BX Khánh Thành- ĐT 481C- ĐT 481B- QL10- TP Ninh Bình - QL 1- Đường vành đai 3- BX Sơn Tây.

170

90

09h00

10h00

11h00

16h00

03h30

06h45

8

2935.1716 A

Sơn Tây

Kim Đông

Kim Đông - QL 12B kéo dài- Cng Cà Mau (xã Yên Lộc) - QL10- QL1- TL70- QL21 - Sơn Tây

170

90

09h30; 13h10; 14h00

9

2935.1716 B

Sơn Tây

Kim Đông

Kim Đông - QL 12B kéo dài- Cng Cà Mau (xã Yên Lộc) - QL10- Ngã ba Tân Thành- ĐT 480E- ngã tư Khánh Ninh- QL10-QL1 - TL70- QL21-BX Sơn tây

170

120

08h00

10h30

12h30

13h30

03h30

05h00

06h30

08h30

10

2935.1717 A

Sơn Tây

Bình Minh

BX TT Bình Minh- QL12B kéo dài- QL10- TP Ninh Bình- QL1 Vành đai 3- BX Sơn Tây

170

120

05h30

07h30

12h00

13h30

16h00

15h30

05h45

07h15

3. Hà Nội

Thanh Hóa

11

2936.1701A

Sơn Tây

Cẩm Thủy

BX Cẩm Thủy- đường HCM- Hòa Bình- BX Sơn Tây

155

30

09h00

đang chờ ý kiến

12

2936.1702A

Sơn Tây

Minh Lộc

BX Minh Lộc- QL10- QL1- (Ninh Bình- Phủ Lý- Pháp Vân) đường vành đai 3- BX Sơn Tây

170

30

12h30; 13h30; 14h00

13

2936.1703A

Sơn Tây

Hong Hóa

BX Hoằng Hóa- QL1 (Ninh Bình- Phủ Lý- Pháp Vân) đường vành đai 3- BX Sơn Tây

160

30

10h00

đang chờ ý kiến

14

2936.1704A

Sơn Tây

Phía Tây Thanh Hóa

BX Sơn Tây - QL21- Đại Lộ Thăng Long-Lê Trọng Tân- Xa La- Đường 70- Văn Điển- QL1- BX phía Tây Thanh Hóa

200

30

11h30

đang chờ ý kiến

15

2936.1706A

Sơn Tây

Phía Nam Thanh Hóa

BX Phía Nam- Quảng Thịnh- QL1 đường tránh TP Ninh Bình- Phủ Lý- Pháp Vân- BX Sơn Tây

220

90

06h00; 06h30

10h30

đang chờ ý kiến

16

2936.1708A

Sơn Tây

Bm Sơn

BX Bỉm Sơn- QL1- Pháp Vân - Vành đai 3 - BX Sơn Tây

140

30

05h30

đang chờ ý kiến

17

2936.1708A

Sơn Tây

Sm Sơn

BX Sm Sơn- QL47- đường tránh TP- QL1- đường tnh- QL1- Pháp Vân- Vành đai 3 - BX Sơn Tây

218

90

07h30

08h30

09h30

đang chý kiến

4. Hà Nội

Nghệ An

18

2937.1711A

Sơn Tây

Vinh

Vinh-QL1 - QL21- Sơn Tây

360

60

07h30

11h30

đang chờ ý kiến

5. Hà Nội

Lâm Đồng

19

2949.1716A

Sơn Tây

Lâm Hà

BX Lâm Hà - QL27-QL20- -QL27-QL1A-QL70-QL32-QL21 - BX Sơn Tây

1550

15

16h; 16h30

17h00

đang chý kiến

20

2949.1723A

Sơn Tây

Tân Hà

BX Tân Hà- QL27-QL20-QL27- TP Vinh- QL48- Yên Lý- Thịnh Mỹ- đường HCM - Ngã ba Xuân Mai- QL21

1515

30

16h00;17h00; 17h30

6. Hà Nội

TPHCM

đang chý kiến

21

2950.1711A

Sơn Tây

Miền Đông

QL1A- BX Sơn Tây

1750

120

05h00

06h00

16h30

18h00

7. Hà Nội

Hà Nam

22

2990.1712A

Sơn Tây

Vĩnh Trụ

Vĩnh Trụ- Phủ Lý- Pháp Vân- Sơn Tây

120

60

13h00; 16h00: 16h45

8. Hà Nội

Bắc Giang

23

2998.1711A

Sơn Tây

Bc Giang

BX Bc Giang- Xương Giang- ĐT 295B-QL5- Cầu Vĩnh Tuy- BX Sơn Tây

120

30

12h30

24

2998.1715A

Sơn Tây

Nhã Nam

BX Nhã Nam- ĐT398- QL1A- Cầu Thanh Trì- BX Sơn Tây

130

30

06h00

25

2998.1721A

Sơn Tây

Cu G

BX Cầu Gồ- ĐT292 - ĐT398- QL1A - Cầu Thanh Trì- BX Sơn tây

130

30

11h30

đang chờ ý kiến

1. Lạng Sơn

Hà Nội

26

1229.1417A

Tân Thanh

Sơn Tây

BX Tân Thanh- QL1 - QL32- Sơn Tây

213

210

05h00

05h30

06h00

07h30

08h30

09h30

10h30

đang chờ ý kiến

27

1229.1517A

Đng Đăng

Sơn Tây

BX Đng Đăng- QL1- QL32- BX Sơn Tây

208

60

05h15

06h30

đang chờ ý kiến

2. Hải Phòng

Hà Nội

28

1629.1117A

Niệm Nghĩa

Sơn Tây

BX Sơn Tây- QL32- QL5- Quán Toan- BX Nim Nghĩa

155

30

07h20

29

1629.1517A

Vĩnh Bảo

Sơn Tây

BX Sơn Tây- QL21- Cầu Thanh Trì- QL5- BX Vĩnh Bảo

165

60

06h45

07h45

đang chờ ý kiến

3. Thái Bình

Hà Nội

30

1729.1117A

TT TP Thái Bình

Sơn Tây

BX TTTP Thái Bình- Trần Thái Tông- Hùng Vương- QL10- QL21- QL1- Pháp Vân Cầu Giẽ-...BX Sơn Tây

149

270

09h30; 12h; 15h00

05h30; 07h00; 08h30

05h00

08h30

11h00

16h00

17h00

17h55

11h50

12h30

16h10

16h30

17h20

17h40

31

1729.1517A

Thái Thụy

Sơn Tây

QL 39 -QL10- QL21- QL1- Pháp Vân Cầu Giẽ-...BX Sơn Tây

157

90

05h20; 06h30

07h00; 11h45

14h30

17h40

32

1729.1617A

Đông Hưng

Sơn Tây

QL 39 -QL10- QL21-QL1- Pháp Vân Cầu Giẽ-...BX Sơn Tây

160

60

07h55

14h30

10h30

15h30

33

1729.1717A

Quỳnh Côi

Sơn Tây

QL10- QL39- QL5- Cầu Thanh Trì-...BX Sơn Tây

88

60

13h30, 13h00

05h00, 04h30

34

1729.2017A

Hưng Hà

Sơn Tây

BX Sơn Tây- QL21- Đại Lộ Thăng Long- đường trên cao vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - QL5- QL10- BX Hưng Hà

140

180

06h30; 07h00, 12h30

06h30; 11h30; 13h30

10h00

11h30

14h00

09h30

15h00

16h00

35

1729.2217A

Tiền Hải

Sơn Tây

QL37B-ĐT458-QL10-QL21-QL1- Pháp Vân Cầu Giẽ..

137

90

07h30; 13h30

06h30; 13h10

15h30

16h30

4. Nam Định

Hà Nội

đang chý kiến

36

1829.1117A

Nam Định

Sơn Tây

Sơn Tây- QL32- Văn Điển- QL1- TP Phủ Lý- NĐ

131

120

07h00

06h00

09h00

11h00

37

1829.1317A

Hải Hậu

Sơn Tây

BX Hải Hậu- QL21- Đ Lê Đức Thọ- QL10-QL21- Xuân Mai- QL21 BX Sơn Tây

90

14h00

08h00

12h00

đang chờ ý kiến

38

1829.1417A

Giao Thủy

Sơn Tây

BX Giao Thủy- TL489- QL21 - Đ Lê Đức Thọ- QL10-QL21 - Xuân Mai- QL21- BX Sơn Tây

160

120

12h45; 16h10

09h30

10h30

đang chờ ý kiến

39

1829.1517A

Thịnh Long

Sơn Tây

BX Thịnh Long- QL21 - Đ Lê Đức Thọ- QL10-QL21 - Đường HCM - Ngã ba Xuân Mai- QL21- BX Sơn Tây

200

90

05h30

06h30

13h30

đang chờ ý kiến

40

1829.1817A

Nghĩa Hưng

Sơn Tây

BX Nghĩa Hưng- TL490C-Đ Lê Đức Th- QL10-QL21 - QL1A- Cu Giẽ Pháp Vân- Đ Giải Phóng- ĐT 70 (Tây m) Đại Lộ Thăng Long- QL21-BX Sơn Tây

150

90

12h30

08h30

14h30

đang chờ ý kiến

5. Thái Nguyên

Hà Nội

đang chờ ý kiến

41

2029.1117A

Thái Nguyên

Sơn Tây

BX Sơn Tây- QL21 - Đại Lộ Thăng Long- đường trên cao vành đai 3 - Cầu Thăng Long- Bc Thăng Long Nội Bài- QL3- ..BX Thái Nguyên

115

150

13h00; 14h00

06h00

08h30

11h30

42

2029.1117B

Thái Nguyên

Sơn Tây

BX Sơn Tây- QL21 - Đại Lộ Thăng Long- đường trên cao vành đai 3 - Cầu Thăng Long- Bc Thăng Long Nội Bài- QL3- ..BX Thái Nguyên

90

60

06h40; 07h30

6. Hà Giang

Hà Nội

đang chý kiến

43

23,291,117

Phía Nam Hà Giang

Sơn Tây

BX phía Nam HG, QL2, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cầu Trung Hà, BX Sơn Tây

360

90

05h30

08h30

13h30

44

23291417

Phía Bc Hà Giang

Sơn Tây

BX Sơn Tây- QL21- QL32, Hà Giang

260

120

05h00

07h30

14h30

16h30

đang chờ ý kiến

7. Lào Cai

Hà Nội

45

2429.1217A

TT Lào Cai

Sơn Tây

BX ST, QL21, QL32, QL32C, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Hin Lương, Cao tốc NB Lào Cai, BX TT Lào Cai

240

60

07h00

14h30

đang chờ ý kiến

8. Hòa Bình

Hà Nội

46

2829.0117A

TT Hòa Bình

Sơn Tây

Hòa Bình, QL6, TL 445, Sơn Tây

75

120

07h; 08h; 12h30

13h30

đang chờ ý kiến

TUYN QUY HOẠCH MỚI ĐẾN NĂM 2020

TT

Mã số tuyến

Bx nơi đi

BX nơi đến

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi và ngược lại)

Cự ly tuyến

Lưu lượng QH (xuất bến/tháng)

Giờ xe xuất bến đang hoạt động

Dự kiến giờ xut bến (các tuyến mới, tăng tần suất chạy xe)

1

2729.1317A

Tuần Giáo

Sơn Tây

Tuần Giáo, QL6, QL21, Sơn Tây

350

150

15h30

16h30

17h30

18h30

19h00

đang chờ ý kiến

2

2129.1117A

Yên Bái

Sơn Tây

Yên Bái- QL4D- Sơn Tây

110

150

05h30

08h30

10h30

13h30

14h30

đang chờ ý kiến

3

2938.1711A

Sơn Tây

Hà Tĩnh

BX Hà Tĩnh, QL1A, ĐHCM, QL21, BX Sơn Tây

400

60

11h30

19h30

đang chờ ý kiến

4

2934.1712. A

Sơn Tây

Hải Tân

Hải Tân- QL37 - QL5 - BX Sơn Tây và ngược lại

110

210

05h30

06h00

07h00

08h00

09h00

10h00

13h00

đang chờý kiến

5

2934.1716.A

Sơn Tây

Nam Sách

Nam Sách- QL37 - QL5 - Sơn Tây và ngược lại

110

60

13h15

06h5

đang chờ ý kiến

6

2934.1719.A

Sơn Tây

Thanh Hà

BX Thanh Hà - QL5 - QL21 - BX Sơn Tây

140

60

08h45

14h45

đang chờ ý kiến

Ghi chú:

1. Giờ xe xut bến có th thay đi đáp ứng nhu cu đi lại của nhân dân và phù hợp với tchức giao thông trên địa bàn.

2. Giờ xe xuất bến đối với các tuyến đường có cự ly dưới 300 km đăng ký và thực hiện hàng ngày

3. Giờ xe xuất bến đối với các tuyến đường có cự ly t300 km trở lên đề nghị các đơn vị đăng ký cụ thể các ngày trong tháng

Biu đồ dự kiến tại bến xe Yên Nghĩa theo Quyết định s 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải

(kèm theo Thông báo số 1253/TB-SGTVT ngày 26 tháng 11 năm 2015 ca Sở GTVT Hà Nội)

STT

Mã tuyến

Bến đi

Bến đến

Hành trình xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi và ngược lại)

Cự ly (km)

Lưu lượng QH (chuyến/tháng)

Giờ xe xuất bến đang hoạt độngđầu Hà Nội

Gi xe xuất bến đang hoạt động tại đầu đối lưu

Dự kiến giờ xuất bến tại bến đi (đầu Hà Nội)

Dự kiến giờ xuất bến tại bến đến (đầu các tnh, TP đối lưu)

1

Hà Nội

Hải Dương

1

29341611 A

Yên Nghĩa

Hải Dương

BX Hải Dương- đường Quán Thánh- QL5- Đường trên cao vành đai 3 - BX Yên Nghĩa và ngược lại

80

180

10h40

06h00

08h30

13h00

14h00

15h00

đang chờ ý kiến

2

29341612 A

Yên Nghĩa

Hải Tân

Hải Tân- QL 5- Yên Nghĩa và ngược lại

80

600

14h50; 16h30

05h00

05h30

06h30

08h30

09h00

09h30

10h00

13h30

11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

15h00

15h30

16h00

đang chờ ý kiến

3

29341613 A

Yên Nghĩa

Ninh Giang

Ninh Giang- QL 37- Gia Lộc - QL 5- YN và ngược lại

100

570

06h00; 08h00; 08h30; 09h40; 14h00; 14h40; 15h00; 15h40

05h30

06h25

09h00

11h00

11h30

12h00

13h00

13h30

16h00

17h30

18h00

đang chờ ý kiến

2

Hà Nội

Ninh Bình

4

2935.1611 A

Yên Nghĩa

Ninh Bình

BX Yên Nghĩa- QL6- Đường Hồ Chí Minh-….- BX Ninh Bình

100

630

05h00

05h30

05h45

06h10

08h05

08h30

09h00

09h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

3h45

4h10

4h20

4h45

7h20

9h20

9h35

10h10

11h50

12h20

13h10

13h50

14h20

15h05

15h10

16h20

17h10

17h45

18h00

18h15

19h00

5

2935.1613A

Yên Nghĩa

Nho Quan

Nho Quan- ĐT 479 - Chi Nê- BX Yên nghĩa

100

90

07h00; 09h30

13h30

9h30

6

2935.1613B

Yên Nghĩa

Nho Quan

QL 12B- đường HCM - QL6- BX Yên Nghĩa

170

90

08h00

11h00

14h00

4h00

5h15

10h00

7

2935.1633A

Yên Nghĩa

Phía bc Tam Điệp

BX YN- QL6- Đường HCM - BX Tam Điệp

120

510

05h30

06h30

07h30

08h00

08h30

09h30

10h30

11h00

11h30

12h30

13h30

14h30

14h30

16h30

18h00

18h30

19h00

5h00

5h30

7h00

7h40

8h10

8h40

9h10

9h40

10h10

10h40

11h10

11h40

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

3

Hà Nội

Thanh Hóa

8

2936.1601A

Yên Nghĩa

Cẩm Thủy

BX YN- QL6- Đường HCM - BX Cẩm Thủy

165

180

07h40

11h00

06h30

13h30

15h30

16h30

đang chờ ý kiến

9

2935.1613B

Yên Nghĩa

Minh Lộc

BX Minh Lộc- QL10-QL1- (Ninh Bình- Phủ Lý- Pháp Vân) - Đường vành đai 3 - BX Yên Nghĩa

155

180

13h30

08h10

09h00

11h00

13h00

14h30

đang chờ ý kiến

10

2935.1613B

Yên Nghĩa

Phía Nam Thanh Hóa

BX phía Nam - Quảng Thịnh- QL1 đường tránh TP- Ninh Bình - Ph Lý- Pháp Vân - BX YN

163

240

06h30

05h00

08h30

10h30

11h30

13h00

14h00

16h00

đang chờ ý kiến

11

2936.1614A

Yên Nghĩa

Ngọc Lc

BX Ngọc Lặc- QL15- Hòa Bình- BX YN

180

150

07h40; 12h30

05h00

13h00

15h30

đang chờ ý kiến

12

2936.1615A

Yên Nghĩa

Thọ Xuân

BX Thọ Xuân - đường HCM - Hòa Bình- Xuân Mai- BX YN

200

150

05h30

07h30

09h30

11h30

12h30

đang chờ ý kiến

13

29361620

Yên Nghĩa

Quán Lào

BX Quán Lào- QL45 - ĐT518- đường HCM- Hòa Bình- BX YN

204

90

06h00

11h45

14h45

đang chờ ý kiến

4

Hà Nội

Nghệ An

14

2937.1611 A

Yên Nghĩa

Vinh

BX Vinh- QL1A- BX Yên Nghĩa

310

150

10h30

16h30

18h00

18h30

19h30

đang chờ ý kiến

15

2937.1614 A

Yên Nghĩa

Nghĩa Đàn

BX Nghĩa Đàn- QL48- QL1A- BX YN

310

90

09h00

13h30

15h00

đang chờ ý kiến

16

2937.1615 A

Yên Nghĩa

Đô Lương

BX Đô Lương- QL7- QL1A- BX YN

310

120

07h30

10h00

14h00

16h00

đang chờ ý kiến

17

2937.1616 A

Yên Nghĩa

Nam Đàn

BX Nam Đàn- QL46-QL1A- YN

330

90

05h00

06h00

08h00

đang chờ ý kiến

18

2937.1617 A

Yên Nghĩa

Dùng

BX Dùng- QL46- QL1A- BX YN

350

90

05h30

16h00

08h30

đang chờ ý kiến

19

2937.1624 A

Yên Nghĩa

Sơn Hải

BX Sơn Hải- QL1A- BX YN

250

90

05h00

09h30

11h30

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

20

2937.1651 A

Yên Nghĩa

Tân Kỳ

BX Lạt- QL7- QL1A- BX YN

340

90

05h30

08h30

18h00

đang chờ ý kiến

21

2937.1653 A

Yên Nghĩa

Cứa Lò

BX Cửa Lò- QL46- QL1A- BX YN

310

90

05h00

12h30

16h00

đang chờ ý kiến

5

Nội

Hà Tĩnh

22

2938.1611A

Yên Nghĩa

Hà Tĩnh

BX TP Hà Tĩnh- QL1- Din Châu- QL48- Đường HCM- BX YN

350

270

11h00; 21h15

06h30 ngày l

19h10 ngày lẻ

09h00

10h30

19h00

20h00

21h30

22h00

đang chờ ý kiến

6

Hà Nội

Lâm Đồng

23

24

2949.1612A

2949.1614A

Yên Nghĩa

Yên Nghĩa

Đức Long Bảo Lộc

Đạ Tẻh

BX YN- QL6- Đường HCM- QL20- QL27- QL 1-BX Đạ Tẻh

BX YN- QL6- Đường HCM- BX Đạ Tẻh

1660

1640

15

30

06h00; 10h00

08h00

09h00

đang chờ ý kiến

7

Hà Nội

TP HCM

25

2950.1611A

Yên Nghĩa

Miền Đông

BX Miền Đông- QL1 - BX YN

1750

60

04h; 07h00; 10h00

26

2950.1616A

Yên Nghĩa

Ngã Tư Ga

BX YN- QL6- Xuân Mai- Thái Hòa- Đường HCM- Thịnh Mỹ- Yên Lý QL48- TP Vinh- QL1A- BX Ngã Tư Ga

1710

90

05h; 06h; 07h (ngừng KT)

27

2950.1616B

Yên Nghĩa

Ngã Tư Ga

BX YN- QL6- Xuân Mai- Thái Hòa- Đường HCM- Thịnh Mỹ- Yên Lý- QL48- TP Vinh- QL1A- BX Ngã Tư Ga

1710

45

05h00

06h00

đang chờ ý kiến

8

Hà Nội

Bà Rịa Vũng Tàu

28

2972.1612A

Yên Nghĩa

Vũng Tàu

BX Vũng Tàu- NKKN- LHP- đ3/2-QL51- QL1 - đường HCM- Xuân Mai- QL21- Đại Lộ Thăng Long- Lê Trọng Tấn- Đường Quang Trung- QL6- BX YN

1855

30

05h00 (ngừng KT)

9

Hà Nội

Quảng Bình

29

2973.1611A

Yên Nghĩa

Đồng Hới

Bx Đồng Hới- QL1A- BX YN

500

90

16h30 (ngừng KT)

18h30

20h30

20:15

20:45

10

Hà Nội

Vĩnh Phúc

30

2988.1612A

Yên Nghĩa

Vĩnh Tường

BX Vĩnh Tường- Văn Xuân- Minh Tân- ĐT303-Văn Tiến- Tự Lập- Tin Châu- QL2-Cầu Thăng Long- BX YN

90

30

12h15

11

Hà Nội

Hưng Yên

31

2989.1611A

Yên Nghĩa

Hưng Yên

BX Hưng Yên- Chợ Gạo- Dốc lã- QL39-TT Lương Bằng- Trương Xá- Ngã tư Dân Tiến- Từ Hổ- ĐT379- TT Văn Giang- KĐT Ecopark- Cầu Thanh Trì- đường vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long- đường 70- đường 72- đường Lê Trọng Tấn- đường Quang Trung- QL6- BX YN

88

2040

5h; 05h30; 06h00; 06h30; 7h05; 7h20; 07h30; 7h40; 8h; 08h20; 08h30; 08h40; 9h; 9h20; 9h40; 10h; 10h30; 10h20; 10h40; 11h; 11h20; 11h30; 11h40; 12h; 12h20; 12h30; 12h40; 13h; 13h20; 13h40; 14h; 14h20; 14h40; 15h00; 15h15; 15h20; 15h30; 15h40 15h45; 16h; 16h15; 16h20; 16h30; 16h40; 16h45; 17h; 17h15; 17h30; 17h45; 18h; 18h30; 19h; 19h30; 20h00

05h15

06h15

08h10

9h10

12h10

13h10

14h10

18h10

19h15

20h15

20h30

21h00

21h15

21h30

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

32

2989.1611B

Yên Nghĩa

Hưng Yên

BX Hưng Yên- QL39-QL5- dốc Minh Khai- cầu Mai Động- Tam Trinh- Yên Sở- ĐT70- BX Yên Nghĩa

90

2010

05h10

05h20

05h40

06h05

06h15

06h25

06h35

06h55

08h05

08h10

08h25

08h35

08h45

08h50

09h00

09h10

09h25

09h35

09h45

09h50

10h05

10h10

10h20

10h30

10h45

10h50

11h00

11h10

11h25

11h35

11h45

11h50

12h05

12h10

12h25

12h35

12h45

12h50

13h05

13h10

13h25

13h30

13h45

13h50

14h00

14h10

14h20

14h30

14h45

14h50

15h05

15h10

15h25

15h35

15h50

15h55

16h10

16h30

16h45

17h05

17h10

17h25

18h15

18h30

18h45

19h00

19h30

đang chờ ý kiến

33

2989.1613A

Yên Nghĩa

Ân Thi

BX Ân Thi- ĐT376- QL38B- Trương Xá- QL39- Phố Nối- QL5- Cầu Vĩnh Tuy- Cầu Mai Động- Tam Trinh- Pháp Vân- Thanh Xuân- Thanh Liệt- Phùng Hưng- Lê Trng Tấn kéo dài- Quang Trung-QL6- BX YN

80

90

13h30; 10h30

11h30

15h30

đang chờ ý kiến

34

2989.1613B

Yên Nghĩa

Ân Thi

BX Ân Thi- ĐT376-Chợ Thi- TT Lương Bằng- QL39-QL5- Cầu Thanh Trì- Pháp Vân - Ngọc Hồi- Phan Trọng Tuệ- Cầu Bươu- Phùng Hưng- Phú La, Văn Phú Quang Trung - QL6- BX YN

80

210

06h30

06h45

08h30

14h30

15h30

16h30

17h00

đang chờ ý kiến

35

2989.1616A

Yên Nghĩa

La Tiến

BX La Tiến- ĐT 386-QL38- Chợ Gạo- QL39- QL5-Cầu Vĩnh Tuy- Mai Động- Tam Trinh- BX YN

80

180

13h00

06h20

08h00

09h00

10h00

11h00

đang chờ ý kiến

36

2989.1616B

Yên Nghĩa

La Tiến

BX La Tiến- ĐT 386-QL38- Chợ Gạo- QL39- QL5 - Tam Trinh- BX YN

117

45

11h30

12h30

đang chờ ý kiến

12

Hà Nội

Hà Nam

37

38

2990.1612A

2990.1614A

Yên Nghĩa

Yên Nghĩa

Vĩnh Trụ

Quế

Vĩnh Trụ - Hòa Mạc- Đồng Văn- YN

Quế - Tế Tiêu- YN

85

53

120

150

09h30; 11h00; 17h00; 17h45

06h30

06h55

08h30

10h30

13h30

đang chờ ý kiến

13

Hà Nội

Bắc Kạn

39

29971611A

Yên Nghĩa

Bắc Kạn

BX Bắc Kạn- QL3- Thái Nguyên- QL3- Hà Nội - YN

171

120

05h00; 05h30; 11h45; 13h30

14

Hà Nội

Bắc Giang

40

29981611A

Yên Nghĩa

Bắc Giang

BX Bắc Giang- đường Xương Giang- Đ Lê Lợi- QL1A-Cầu Thanh Trì- BX YN

75

840

07h00; 07h30; 06h30; 08h00; 08h30; 09h00; 09h30; 10h00; 10h30; 11h00; 11h30; 12h00; 12h30; 13h00; 14h00; 13h30; 14h30; 15h00; 15h30; 16h00; 16h30; 17h00; 17h30; 18h00

05h30

06h00

06h30

15h30

đang chờ ý kiến

41

19981612B

Yên Nghĩa

Hiệp Hòa

BX Hiệp Hòa- Cu Vát- Sóc Sơn- Cầu Thăng Long- Đ Phạm Hùng- Đ Nguyễn Trãi- BX YN

75

120

09h40; 14h00

06h00

13h00

đang chờ ý kiến

42

19981612B

Yên Nghĩa

Hiệp Hòa

BX Hiệp Hòa- ĐT296- Cầu Thăng Long- Đ Phạm Hùng- Đường trên cao vành đai 3- tiếp đất Phạm Hùng- Đ Khuất Duy Tiến- Đ Nguyễn Trãi- HĐ- YN

130

60

08h30

15h00

đang chờ ý kiến

43

2998.1616A

Yên Nghĩa

Bố Hạ

BX Bố Hạ- ĐT292- QL1A- QL18- Cầu Thăng Long- cầu vượt Mai Dịch- Đường trên cao vành đai 3- tiếp đất Phạm Hùng- Đại Lộ Thăng Long- ĐT70-ĐT72- Lê Trọng Tn- Quang Trung- QL 6- BX YN

70

150

06h00

06h30

08h00

09h00

10h00

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

44

29981616B

Yên Nghĩa

Bố Hạ

BX Bố Hạ - ĐT292- QL1A- QL18- Cầu Thăng Long- cầu vượt Mai Dịch- Đường trên cao vành đai 3- tiếp đất Phạm Hùng- Đại Lộ Thăng Long- ĐT70-ĐT72- Lê Trọng Tấn- Quang Trung- QL 6- BX YN

130

120

05h00; 09h30; 13h00; 15h30

45

19981618A

Yên Nghĩa

Cao Thượng

BX Cao Thượng- ĐT 398 - ĐT 295B- ĐT 398 - QL1A- Cầu Thanh Trì- BX YN

95

150

12h15

05h30

08h30

11h00

14h00

đang chờ ý kiến

46

29981621A

Yên Nghĩa

Cầu Gồ

BX Cầu Gồ- ĐT292- QL1A- Cầu Thanh Trì- Yên Sở- Pháp Vân - Đường trên cao vành đai 3- Đ Nguyễn Xiển- Đ Khuất Duy Tiên- Đ Lê Văn Lương kéo dài- Lê Trọng Tấn- Quang Trung- QL 6- BX YN

70

360

08h30; 16h30; 05h; 13h; 13h30

06h00

06h30

08h00

09h00

10h00

11h30

12h30

đang chờ ý kiến

47

29981621B

Yên Nghĩa

Cầu Gồ

BX Cầu Gồ- ĐT398- ĐT295B- ĐT398- QL1- QL18- BX YN

95

90

07h50

08h50

09h30

đang chờ ý kiến

48

29981622A

Yên Nghĩa

Tân Sơn

BX Tân Sơn- QL31 Cầu Thanh Trì- Yên Sở- cầu cạn Linh Đàm- Nghiêm Xuân Yêm- Nguyễn Xiển- Khuất Duy Tiến- Lê Văn Lương- Lê Trọng Tấn- QL6- BX YN

170

90

07h00; 13h50

12h00

đang chờ ý kiến

1

Lạng Sơn

Hà Nội

49

12291216A

Hữu Lũng

Yên Nghĩa

BX Hữu Lũng- QL1A- Cầu Thanh Trì- Yên S- Cầu Cạn Linh Đàm- Pháp Vân- Nghiêm Xuân Yêm- Nguyễn Xin- Khut Duy Tiến- Lê Văn Lương kéo dài- Trọng Tấn- QL6- BX YN

100

30

15h00

50

1229.1316A

Bc Sơn

Yên Nghĩa

BX Bắc Sơn- QL1B- QL3- Đ Bc Thăng Long Nội Bài- Đ Phạm Văn Đồng- Đ Phạm Hùng- Đ Khuất Duy Tiến- BX YN

169

120

05h10; 13h30; 16h00

06h30

đang chờ ý kiến

51

1229.1416A

Tân Thanh

Yên Nghĩa

BX Tân Thanh- QL4A- QL1A-QL5- Cầu Vĩnh Tuy- Yên Sở- Pháp Vân- Đường trên cao vành đai 3- Đ Nguyễn Xiển- Đ Khuất Duy Tiến- Đ Lê Văn Lương kéo dài- Đ Lê Trọng Tấn- QL6- BX YN

190

120

08h00; 09h00

11h00

15h30

đang chờ ý kiến

52

1229.1516A

Đồng Đăng

Yên Nghĩa

BX Đồng Đăng- QL1A- Cầu Thanh Trì- Yên Sở- Pháp Vân- Cầu cạn Linh Đàm- Nghiêm Xuân Yểm- Nguyễn Xiển- Đ Khut Duy Tiến- Lê Văn Lương- Lê Trọng Tấn- QL6- BX YN

178

90

05h10

06h10

13h10

đang chờ ý kiến

53

1229.1616A

Phía Bc Lạng Sơn

Yên Nghĩa

BX YN- QL6- Văn Phú- Xa La- Đường 70 - Văn Điển- Pháp Vân- Yên S- Cầu Thanh Trì- QL1- BX Lạng Sơn

170

630

05h30; 06h00; 06h45; 07h; 07h30; 08h; 08h30; 09h30; 10h; 10h30; 11h00; 11h30; 11h45; 12h; 12h30; 13h30; 14h15; 14h45; 15h15

06h30

16h30

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

54

1229.1616B

Phía Bc Lạng Sơn

Yên Nghĩa

BX YN- QL6- Văn Phú- Xa La- Đường 70 - Văn Điển- Pháp Vân- Yên S- Cầu Thanh Trì- QL1- BX Lạng Sơn

170

630

04h30

04h45

05h00

05h15

06h15

06h55

08h15

09h15

10h15

11h15

12h15

13h15

16h15

16h45

18h15

18h30

18h45

19h00

19h15

19h30

19h45

đang chờ ý kiến

55

1229.1816A

Pắc Khuông

Yên Nghĩa

BX Pắc Khuông- QL1A-Cầu Thanh Trì- Yên Sở- Pháp Vân- Đường trên cao vành đai 3- Đ Nguyn Xiển- Đ Khuất Duy Tiến- Đ Lê Văn Lương kéo dài- Đ Lê Trọng Tấn - QL6 - BX Yên Nghĩa.

170

30

09h00

55

Đình Lập

Yên Nghĩa

BX YN - Pháp Vân - Cầu Thanh Trì -QL1A - QL4B - BX Đình Lập

220

60

05h15; 12h05

2

Quảng Ninh

Hà Nội

56

1429.1216A

Móng Cái

Yên Nghĩa

Móng cái- QL18-Sao Đ- QL5- Cầu Thanh Trì- QL6-BX YN

360

420

20h00; 20h45

05h30

08h30

10h30

16h30

17h00

18h00

18h30

19h00

19h15

19h30

20h30

21h00

chưa bố trí

16h50

18h50

8h20

8h50

9h50

10h20

10h50

11h20

11h50

12h20

12h50

57

1229.1316A

Cái Rồng

Yên Nghĩa

BX YN- QL6- Quang Trung- Phú La- Văn Phú- Phùng Hưng- Cầu Bươu- Phan Trọng Tuệ- Ngọc Hồi- Pháp Vân- Yên S- Cầu Thanh Trì- QL1- QL18- BX Cái Rồng

220

330

05h50; 06h30; 07h30; 09h00; 11h30

12h30

13h30

14h30

15h30

16h30

17h30

chưa bố trí

3h30

4h30

5h00

5h30

7h00

58

1429.1416A

Cẩm Phả

Yên Nghĩa

BX Cẩm Phả- QL18- Bấc Ninh- QL1-Cầu Thanh Trì- QL6- BX YN

210

30

11h00

59

1429.1116A

Bãi Cháy

Yên Nghĩa

BX Bãi Cháy- QL18- Sao Đỏ- QL5- Cầu Thanh Trì- QL6- BX YN

190

30

11h45

60

1429.1516A

Cửa Ông

Yên Nghĩa

BX Cửa Ông- QL18- Sao Đỏ- QL5- Cầu Thanh Trì- QL6- BX YN

220

180

12h20; 12h50; 13h20; 14h10; 14h40; 15h10 (ngừng KT)

61

1429.1616A

Mông Dương

Yên Nghĩa

BX YN- QL6- Quang Trung- Phú La- Văn Phú- Phùng Hưng- Cầu Bươu- Phan Trọng Tuệ- Ngọc Hồi- Pháp Vân- Yên Sở- Cầu Thanh Trì- QL1- QL18- BX Mông Dương

200

90

09h30

06h00

08h00

đang chờ ý kiến

3

Hi Phòng

Hà Nội

62

1629.1316A

Cầu Rào

Yên Nghĩa

BX Cu Rào- Nguyn Văn Linh- QL5- BX Gia Lâm

125

120

10h45; 13h00; 14h00; 16h00

63

1629.1416A

Lạc Long

Yên Nghĩa

BX Lạc Long- QL5- Hải Dương- Khuất Duy Tiến- BX YN

120

1800

04h45 đến 20h15 (30p/chuyến) Tổng 56 lượt/ngày

20h30

20h45

21h00

21h15

đang chờ ý kiến

64

1629.2116A

Tiên Lãng

Yên Nghĩa

BX Tiên Lãng- QL10-TL391- QL5- BX YN

145

30

12h30

65

1629.2116B

Tiên Lãng

Yên Nghĩa

BX Tiên Lãng- QL10- QL5- BX YN

145

60

09h00; 14h45

4

Thái Bình

Hà Nội

66

1729.1116A

TT TP Thái Bình

Yên Nghĩa

BX TTTP Thái Bình- Trần Thái Tông- Hùng Vương- QL10- QL21- QL1- Pháp Vân Cầu Giẽ-...BX YN

117

720

05h20; 05h40; 06h; 06h20; 06h30; 06h40; 07h20; 08h00; 08h20; 09h20; 10h20; 11h40; 12h40; 13h20; 13h50; 14h20; 15h20; 15h25; 16h50; 17h10

10h00

11h00

12h00

13h00

16h10

16h30

17h20

17h40

67

1729.1216A

Hoàng Hà

Yên Nghĩa

BX Hoàng Hà- Trần Thái Tông- Hùng Vương- QL10-QL21- QL1- Pháp Vân Cầu Giẽ- Giải Phóng- Tam Trinh- Dốc Minh Khai- Nguyễn Khoái-....BX YN

111

1350

05h; 05h20; 05h40; 06h; 06h15; 6h30; 6h45; 7h; 7h15; 7h30; 7h45; 8h; 8h15; 8h30; 8h45; 9h; 9h15; 9h30; 9h45; 10h; 10h20; 10h40; 11h; 11h20; 11h40; 12h; 12h30; 13h; 13h15; 13h30; 13h45; 14h; 14h15; 14h30; 14h45; 15h; 15h15; 15h30; 14h45; 16h; 16h20; 16h40; 17h; 17h30; 18h

68

1729.1416A

Chợ Lục

Yên Nghĩa

BX Chợ Lục- QL39- Ngã tư Gia Lễ- QL10-QL21- Cầu Giẽ Pháp Vân (chiều về: rẽ phải ra cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ) Pháp Vân - Ngọc Hồi- Phan Trọng Tuệ- Cu Bươu- Phùng Hưng - Phú La- Quang Trung- QL6- BX YN

130

90

11h20

09h30

13h30

Đề nghị không tăng tần suất vào bến Chợ Lục

69

1729.1516A

Thái Thụy

Yên Nghĩa

QL39-QL10-QL39-QL5 Cầu Thanh Trì....BX YN

128

150

05h00

06h30

06h45

08h00

08h30

10h00

10h20

10h40

17h00

17h20

70

1729.1516B

Thái Thụy

Yên Nghĩa

QL39-QL10-QL39-QL5 Cầu Thanh Trì....BX YN

140

150

06h50; 07h30; 12h30; 14h30

15h00

16h20

71

1729.1516C

Thái Thụy

Yên Nghĩa

QL39-QL10-QL39-QL5 Cầu Yên Lệnh....BX YN

140

150

05h15; 06h00

13h00

14h00

15h30

16h40

18h00

18h20

72

1729.1616A

Đông Hưng

Yên Nghĩa

BX Đông Hưng- QL10-QL39-QL1 - Pháp Vân Cầu Giẽ....BX Yên Nghĩa

115

270

09h15; 11h45; 12h15; 14h15

06h00

06h45

08h30

10h00

11h00

08h30

09h00

09h30

10h00

11h30

73

1729.1616B

Đông Hưng

Yên Nghĩa

QL10-QL39-QL5- Cầu Thanh Trì- Đường vành đai 3-.... BX Yên Nghĩa

121

300

05h10

06h10

07h10

08h10

09h10

10h10

11h10

12h10

13h10

14h10

15h20

15h40

15h60

12h00

13h40

14h00

14h40

15h10

15h40

07h30

74

1729,1716A

Quỳnh Côi

Yên Nghĩa

ĐT 217-QL10-QL39-QL5- Cầu Thanh Trì .........

95

180

07h05; 11h00; 13h00;13h10; 15h30

16h30

04h00

75

1729.1816A

Kiến Xương

Yên Nghĩa

QL10...

123

60

13h15

08h30

16h00

76

1729.2016A

Hưng Hà

Yên Nghĩa

QL39-QL5

94

180

08h30

05h30

06h30

07h30

09h30

10h30

08h30

09h15

10h00

15h00

16h00

77

1729.2116A

Nam Trung

Yên Nghĩa

TL221A-QL37B-ĐT458-QL10-QL21-QL1-TL70

170

90

11h45

12h45

13h45

Đề nghị không tăng tần suất vào bến Nam Trung

78

1729.2216A

Tiền Hải

Yên Nghĩa

….QL37B....BX YN

96

90

13h55; 16h30

09h30

chưa b trí

5

Nam Định

Hà Nội

79

1829.1316A

Hải Hậu

Yên Nghĩa

BX Hi Hậu- QL21-QL1A- TP Phủ Lý- QL21- QL6- BX YN

143

360

07h00; 09h; 13h; 15h; 16h30

05h30

13h30

14h00

14h30

15h30

16h10

18h00

đang chờ ý kiến

80

1829.1416A

Giao Thủy

Yên Nghĩa

BX Giao Thủy- ĐT489-QL21- ĐLê Đức Thọ- QL10-QL21- QL1A-QL6- BX YN

150

210

06h30; 07h50; 08h20; 16h10;

05h30;

14h15

15h15

đang chờ ý kiến

80

1829.1516A

Thịnh Long

Yên Nghĩa

BX Thịnh Long- QL21 QL10-QL21B- BX YN

170

420

08h; 13h45; 15h; 17h50

05h15

06h15

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

14h30

15h30

16h00

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

82

1829.1816A

Nghĩa Hưng

Yên Nghĩa

BX YN- QL6- Quang Trung- Phú La Văn Phú- Phùng Hưng- Cu Bươu- Phan Trọng Tuệ- Ngọc Hồi- Pháp Vân Cầu Giẽ- QL1..- BX Nghĩa Hưng

100

900

05h00

05h15

05h30

05h45

06h00

06h15

06h30

08h00

08h30

09h00

09h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30

15h45

16h00

16h20

16h40

18h00

18h30

19h00

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

83

1829.2016A

Nam Trực

Yên Nghĩa

TT Nam Giang- TL490C, Đ Lê Đức Thọ, QL10, QL21, QL1A, Cu Gi, Pháp Vân, vành đai 3 trên cao, BX YN

118

450

05h10

05h30

06h00

06h30

08h00

09h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

16h30

18h00

đang chờ ý kiến

84

1829.2216A

Trực Ninh

Yên Nghĩa

BX Trực Ninh- QL21- Đ Lê Đức Thọ- QL10- Đ BOT-QL21- QL1A- Cu Giẽ Pháp Vân- Ngọc Hi- Phan Trọng Tuệ- Cu Bươu- Phùng Hưng- Văn Phú Phú La- Quang Trung- QL6- BXYN

130

240

13h00

09h30

10h30

11h30

12h00

13h30

14h30

15h30

đang chờ ý kiến

85

1829.2316A

Xuân Trường

Yên Nghĩa

BX YN- QL06- QL21B- TL427 hoặc TL428)- QL1A- BX Xuân Trường

130

180

12h00

10h15

11h15

12h15

13h15

14h15

đang chờ ý kiến

86

1829.2416A

Lâm (Ý Yên)

Yên Nghĩa

BX YN- QL6 - Quang Trung- Phú La Văn Phú- Phùng Hưng- Cu Bươu- Phan Trọng Tuệ- Ngọc Hi- Pháp Vân Cu Giẽ- QL1-... BX Ý Yên

110

300

06h30; 12h30; 13h30

05h00

05h30

10h30

11h30

14h30

15h30

16h30

đang chờ ý kiến

6

Phú Thọ

Hà Nội

87

1929.1116A

Việt Trì

Yên Nghĩa

BX Việt Trì- QL2- đường 70- đường 72- QL6- BX YN

100

150

09h30; 15h30; 16h00

10h30

11h30

3:30

15:15

88

1929.1216A

Phú Thọ

Yên Nghĩa

BX Phú Thọ- QL2- Đường 70- đường 72 - QL6- BX YN

135

90

12h00 đã ngừng

03h30: đã ngừng

08h00

10h00

12:10

13:00

89

1929.1416A

Yên Lập

Yên Nghĩa

BX Yên Lập- ĐT313-QL32C- QL32- đường 70- đường 72- QL6- BX YN

133

90

06h00; 07h00

11h30, 14h45

12h30

5:15

90

1929.1516A

Âm Thượng

Yên Nghĩa

BX Âm Thượng- ĐT 320- ĐT314- ĐT315B- QL2- đường 70- đường 72 -QL6- BX YN

170

60

16h15

15h15

7:30

91

1929.1816A

Thanh Thủy

Yên Nghĩa

BX YN- QL6- Lê Trọng Tấn- đường gom Đại Lộ Thăng Long- QL21- QL32 - Thanh Thủy

70

90

11h00

12h10

13h00

5:35

6:15

7:15

7

Thái Nguyên

Hà Nội

92

2029.1116A

Thái nguyên

Yên Nghĩa

BX YN- QL6-Lê Trọng Tấn- đường gom Đại Lộ Thăng Long- Đại Lộ Thăng Long- Phạm Hùng- đường trên cao vành đai 3- Phạm Văn Đng- Cầu Thăng Long- Bắc Thăng Long NB- QL3-...- BX Thái Nguyên

90

1020

06h30; 07h; 07h30; 08h; 08h30; 09h; 09h30; 10h; 10h30; 11h; 11h20; 12h; 12h30; 13h00; 13h30; 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h00;

06h00

06h15

09h15

10h15

10h45

13h15

14h15

15h15

16h30

16h45

17h00

17h30

17h45

18h00

đang chờ ý kiến

93

2029.1216A

Đại Từ

Yên Nghĩa

BX YN- QL6-Lê Trọng Tấn- đường gom Đại Lộ Thăng Long- Đại Lộ Thăng Long- Phạm Hùng- đường trên cao vành đai 3- Phạm Văn Đồng- Cầu Thăng Long- Bắc Thăng Long NB- QL3-...- BX Đại Từ

130

90

06h00; 11h45; 13h00

94

2029.1316A

Đình Cả

Yên Nghĩa

QL1B- TP Thái Nguyên- QL3, Cầu Thăng Long, Phạm Văn Đng, Phạm Hùng, Nguyn Tuân (chiu về Khuất Duy Tiến) QL6, BX YN

140

60

13h00

14h00

đang chờ ý kiến

95

2029.1516A

Phú Bình

Yên Nghĩa

BX YN- QL6-Lê Trọng Tấn- đường gom Đại Lộ Thăng Long- Đại Lộ Thăng Long- Phạm Hùng- đường trên cao vành đai 3- Phạm Văn Đồng- Cầu Thăng Long- Bc Thăng Long NB- QL3-...- BX Phú Bình

100

90

06h00; 10h; 13h30; 16h00

96

2029.5316A

Định Hóa

Yên Nghĩa

BX YN- QL6-Lê Trọng Tấn- đường gom Đại Lộ Thăng Long- Đại Lộ Thăng Long- Phạm Hùng- đường trên cao vành đai 3- Phạm Văn Đồng- Cầu Thăng Long- Bc Thăng Long NB- QL3-...- BX Định Hóa

130

90

12h30

13h30

14h30

đang chờ ý kiến

8

Yên Bái

Hà Nội

97

2129.1116A

Yên Bái

Yên Nghĩa

BX YN, QL6, Lê Trọng Tn, đường gom Đại Lộ Thăng Long, Đại Lộ Thăng Long, Phạm Hùng, đường trên cao vành đai 3, Phạm Văn Đồng, Cầu Thăng Long, Bắc Thăng Long NB, QL2...BX Yên Bái

193

120

08h; 08h30; 09h30; 10h15; 13h30; 13h45; 14h15; 14h45; 15h30

98

2129.1316A

Nghĩa Lộ

Yên Nghĩa

BX Nghĩa Lộ, QL32, Phạm Hùng, Thanh Xuân, BX YN

236

30

13h30

99

2129.1616A

Nước Mát

Yên Nghĩa

BX Nước Mát, QL37, QL2, Bắc Thăng Long, Phạm Văn Đng, Phạm Hùng, Thanh Xuân, QL6, BX YN

195

150

11h; 12h; 13h; 14h; 15h; 16h

100

2129.1716a

Thác Bà(Yên Bình)

Yên Nghĩa

BX YN, QL6, Lê Trọng Tấn, đường gom Đại Lộ Thăng Long, Đại Lộ Thăng Long, Phạm Hùng, đường trên cao vành đai 3, Phạm Văn Đồng, Cầu Thăng Long, Bc Thăng Long NB, QL2 BX Yên Bình

215

60

12h45

11h30

đang chờ ý kiến

Tuyên Quang

Hà Nội

101

2229.1116A

Tuyên Quang

Yên Nghĩa

TP TQ, QL2, TP Việt Trì, Cầu Thăng Long, QL6, BX YN

166

300

09h; 12h30; 13h30

11h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

đang chờ ý kiến

102

2229.1216A

Chiêm Hóa

Yên Nghĩa

BX Chiêm Hóa, QL2, Việt Trì, Cầu Thăng Long, QL 6, BX YN

243

30

11h45

103

2229.1316A

Na Hang

Yên Nghĩa

BX Na Hang, QL 2, Việt Trì, Cầu Thăng Long, QL6, BX YN

285

90

05h45

06h45

08h35

đang chờ ý kiến

104

2229.1416A

Sơn Dương

Yên Nghĩa

BX Sơn Dương, QL2C, QL2, TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên, Cu Thăng Long, QL6, BX YN

138

270

06h10; 11h15; 12h55

05h00

06h40

08h50

13h00

14h30

15h30

đang chờ ý kiến

9

Lào Cai

Hà Nội

105

24291216A

TT Lào Cai

Yên Nghĩa

BX YN, QL6, Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long, QL21, QL32, QL32C, Cm Khê, nút giao IC10, Cao tốc, BX TT Lào Cai

290

150

07h30; 19h30

05h30

06h30

20h30

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

106

24291316A

Sa Pa

Yên Nghĩa

....ĐT153, QL70, QL2, QL2A, QL2...

385

60

14h00

18h00

đang chờ ý kiến

107

24291416A

Bc

Yên Nghĩa

..ĐT153, QL70, QL2, QL18, Bc Thăng Long NB, đường vành đai 3, QL6...BX YN

330

60

18h30

20h00

đang chờ ý kiến

10

Sơn La

Hà Nội

108

2629.0116A

Phù Yên

Yên Nghĩa

BX YN- QL6, ...BX Phù Yên

168

240

06h15; 07h30; 08h30; 10h30; 12h00; 13h00

6h00, 7h00, 8h00, 11h00, 13h00, 15h00

09h30; 14h00

9h00,14h00

109

2629.1116A

Sơn La

Yên Nghĩa

BX Sơn La- QL6, Mộc Châu, QL6 BX YN

302

270

05h00; 06h00; 08h30; 09h; 09h30; 10h30; 12h30; 13h00; 16h00

5h00, 7h15, 7h45, 8h15, 9h30, 9h45, 11h00, 12h15, 15h00

110

2629.1816A

Mường La

Yên Nghĩa

BX YN, QL6, ...BX Mường La

293

210

08h00; 08h40

5h10, 5h30

05h30

06h30

10h00

13h30

14h30

11h30

10h00

08h00

07h30

06h30

111

2629.3116A

Bc Yên

Yên Nghĩa

BX YN, QL 6, .... BX Bc Yên

192

120

09h00

7h00

12h00

15h00

16h30

08h00

09h00

08h00

112

2629.4616A

Sông Mã

Yên Nghĩa

BX Sông Mã,....QL4G, Mai Sơn, QL6, Mộc Châu, BX YN

387

30

06h00

4h00

113

26,298,216

Mộc Châu

Yên Nghĩa

BX Mộc Châu, QL6, Hòa Bình, Xuân Mai, BX YN

193

150

08h; 10h; 12h

6h00, 6h30, 7h30, (8h00 tha một giờ)

13h30

14h30

14h00

10h00

11

Điện Biên

Hà Nội

114

2729.1116A

Điện Biên Ph

Yên Nghĩa

BX TP ĐBP, QL279, Tuần Giáo, QL6 (Sơn La- HB), Xuân Mai, BX YN

480

90

05h00

17h30

18h30

08h05

08h08

115

2729.1316A

Tuần giáo

Yên Nghĩa

BX Tuần Giáo, QL6 (Sơn La- HB), Xuân Mai, BX YN.

400

90

18h00

19h00

20h00

18h00

19h00

20h00

12

Hòa Bình

Hà Nội

116

2829.0116A

TT Hòa Bình

Yên Nghĩa

Hòa Bình, QL6, Đ12B, QL21, QL21B, QL6,YN

89

1140

05h00

05h30

06h00

06h30

07h00

07h30

08h00

08h15

08h30

09h00

09h15

09h30

10h00

10h30

11h00

11h15

11h30

12h00

12h30

13h00

13h15

13h30

14h00

14h15

14h30

15h00

15h30

16h00

16h15

16h30

17h00

17h30

17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00

đang chờ ý kiến

117

2829.0116B

TTHòa Bình

Yên Nghĩa

HB, QL6, Đ12B, Chợ Bến, QL21, Vân Đình, QL21B, QL6, YN

100

60

08h10; 15h35

118

2829.0116C

TT Hòa Bình

Yên Nghĩa

Hòa Bình, QL6, Đ12B, TSA (Hùng Tiến), X2, Miếu Môn, ĐHCM, Xuân Mai, QL6, YN

110

60

10h25; 11h40

119

2829.0116D

TT Hòa Bình

Yên Nghĩa

Hòa Bình, QL6, BX YN

120

840

05h; 05h20; 05h40; 06h; 6h30; 7h10; 08h; 11h50; 12h10; 12h30;13h; 13h30; 14h10; 15h

07h30

08h15

08h30

09h00

09h15

09h30

10h00

10h15

10h30

11h00

11h15

11h30

12h45

15h30

đang chờ ý kiến

120

2829.0216A

Chăm Mát

Yên Nghĩa

Chăm Mát, QL6, BX YN

65

120

09h30; 17h00

13h15

16h00

đang chờ ý kiến

121

2829.0316A

Bình An

Yên Nghĩa

Bình An, QL6, BX YN

65

990

08h15; 08h25; 08h40; 08h55; 09h10; 09h25; 09h40; 09h55; 10h10; 10h25; 10h40; 10h55; 11h10; 11h30; 15h15; 15h25; 15h35; 15h45, 16h00; 16h15; 16h30; 16h45; 17h; 17h15; 17h30; 17h45; 18h; 18h20

06h15

07h00

08h10

18h40

19h00

đang chờ ý kiến

122

2829.0416A

Mai Châu

Yên Nghĩa

Mai Châu- QL15, QL6, YN

130

150

07h30; 10; 12h; 14h;

13h30

đang chờ ý kiến

123

2829.0516A

Tân Lạc

Yên Nghĩa

Tân Lạc, QL6, YN

95

180

06h; 09h10; 16h10

07h00

14h10

15h10

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

đang chờ ý kiến

124

2829.0616A

Lạc Sơn

Yên Nghĩa

Lạc Sơn, QL12B, QL6, YN

120

630

10h; 10h10; 10h45; 11h20; 12h30; 13h10; 14h10; 16h30

06h15

07h15

08h15

09h15

10h15

11h15

12h15

13h15

14h15

15h15

16h15

17h15

18h15

đang chờ ý kiến

125

2829.0616B

Lạc Sơn

Yên Nghĩa

Lạc Sơn, ĐHCM, Xuân Mai, YN

120

30

14h10

126

2829.0616C

Lạc Sơn

Yên Nghĩa

Lạc Sơn, QL12B, Ngã Ba Xưa, Đ12B, Vân Đình- QL6, YN

120

90

06h30

08h30

09h30

đang chờ ý kiến

127

2829.0616D

Lạc Sơn

Yên Nghĩa

Lạc Sơn, QL12B, QL6, YN

121

690

05h00; 10h30; 11h45; 12h05; 14h00; 14h30

05h20

05h30

06h20

07h20

08h20

09h20

13h30

14h45

15h00

15h45

16h45

17h00

17h15

17h30

18h00

18h30

19h00

đang chờ ý kiến

128

2829.0616K

Lạc Sơn

Yên Nghĩa

Lạc Sơn, QL12B- Bình Chân, Đa Phúc, ĐHCM, Xuân Mai, YN

125

90

05h15

06h15

08h15

đang chờ ý kiến

129

2829.0616L

Lạc Sơn

Yên Nghĩa

Lạc Sơn, QL12B, Ngã Ba Xưa, Đ12B, Dốc Cun- QL6, YN

110

60

11h30

10h30

đang chờ ý kiến

130

2829.0616M

Lạc Sơn

Yên Nghĩa

Lạc Sơn, TL436, QL6, Xuân Mai, YN

140

240

08h30

09h30

10h30

11h30

12h30

13h30

14h30

15h30

đang chờ ý kiến

131

2829.0716A

Lạc Thủy

Yên Nghĩa

Chi Nê, Vân Đình, YN

81

330

07h30; 10h; 13h; 14h30

06h45

08h45

09h45

10h45

11h45

12h45

13h45

đang chờ ý kiến

132

2829.0716B

Lạc Thủy

Yên Nghĩa

Chi Nê, Vân Đình, YN

81

90

14h45

15h45

16h45

đang chờ ý kiến

133

2829.0816A

Cao Sơn

Yên Nghĩa

Cao Sơn, TL 433, QL6, YN

88

150

08h30; 14h30

09h30

15h30

16h30

đang chờ ý kiến

134

2829.0916A

Mường Chiềng

Yên Nghĩa

Mường Chiền, TL433, QL6, YN

140

60

11h15; 12h30

135

2829.5116A

Đà Bc

Yên Nghĩa

Đà Bắc, TL433, QL6, YN

111

150

05h15

06h15

10h15

11h15

12h15

đang chờ ý kiến

136

2829.5416A

Co Lương

Yên Nghĩa

Co Lương- QL15, QL6, YN

138

240

11h00; 13h30; 14h40; 16h00

05h30

06h30

07h30

08h30

đang chờ ý kiến

137

2829.5816A

Kim Bôi

Yên Nghĩa

Kim Bôi, Đ12B, QL21, Tế Tiêu, YN

76

360

07h30; 12h30; 13h00; 14h30

05h00

06h00

07h00

08h30

09h00

10h30

11h30

12h00

đang chờ ý kiến

138

2829.5816B

Kim Bôi

Yên Nghĩa

Kim Bôi, Đ12B, QL6, YN

60

120

06h30; 15h30

05h30

13h30

đang chờ ý kiến

139

2829.5816C

Kim Bôi

Yên Nghĩa

Kim Bôi, Đ12B-QL6, YN

75

90

09h30; 16h30

17h00

đang chờ ý kiến

140

2829.5916A

Bãi Chạo

Yên Nghĩa

Bãi Chạo, Đ12B, ...QL21B, QL6, YN

91

120

08h30

10h30

11h30

12h30

đang chờ ý kiến

141

2829.6716A

Tu Lý

Yên Nghĩa

BX YN, QL6,...BX Tu Lý

80

60

06h30;13h30

TUYN QUY HOẠCH MỚI ĐN NĂM 2020

TT

Mã số tuyến

Bx nơi đi

Bx nơi đến

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi và ngược lại)

Cự ly tuyến

Lưu lượng QH (xuất bến/tháng)

Giờ xe xuất bến đang hoạt động

Giờ xe xuất bến đang hoạt động đầu Đối lưu

Dự kiến giờ xuất bến (các tuyến mới, tăng tần suất chạy xe)

Dự kiến giờ xuất bến tại bến đến (đầu các tỉnh, TP đối lưu)

1

1129.1116A

Cao Bng

Yên Nghĩa

Cao Bằng, QL3, Cầu Thăng Long, Vành đai 3- Đại Lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn- QL6, BX YN

310

540

05h00

05h30

06h30

06h55

08h30

09h30

10h30

11h30

12h30

13h30

14h30

15h30

16h30

16h55

18h30

19h30

20h00

20h30

đang chờ ý kiến

2

1629.1416A

Hi Phòng

Yên Nghĩa

BX Yên Nghĩa - đường 70 - vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - BX Lạc Long

125

300

04h30

05h00

06h00

06h45

08h00

09h00

10h00

11h00

12h00

13h00

đang chờ ý kiến

3

2529.1116A

Lai Châu

Yên Nghĩa

BX Lai Châu- QL12- QL6- BX Yên Nghĩa

400

900

05h15

05h30

06h15

06h45

07h00

07h30

08h00

08h30

09h00

09h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

17h15

19h15

19h30

20h15

20h30

21h00

đang chờ ý kiến

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

Điện Biên Phủ

Yên Nghĩa

BX ĐPB, QL6, BX Yên Nghĩa

480

1050

05h45

06h15

06h45

07h15

07h45

08h15

08h45

09h15

10h45

11h15

11h45

12h15

12h45

13h15

13h45

14h15

14h45

15h15

15h45

16h15

16h45

17h00

17h30

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00

19h10

19h20

19h45

20h00

20h10

20h20

20h45

05h45

6h15

6h45

7h15

7h45'

8h00'

9h00’

9h30'

10h00'

10h30'

11h00'

12h00'

12h30'

13h00'

13h30'

14h30

15h00'

15h30

16h00’

16h10’

16h45

16h55'

17h05'

18h05'

18h20'

18h35

18h50’

19h05'

19h10'

19h20'

19h50'

20h05’

20h10’

20h20’

20h50'

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

Yên Nghĩa

Vinh

BX YN, ĐHCM, QL6, BX Vinh

300

600

05h10

06h10

07h10

08h10

09h10

10h10

11h10

12h10

13h10

14h10

15h10

16h10

17h10

18h10

19h 10

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

đang chờ ý kiến

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

Yên Nghĩa

Hà Tĩnh

BX YN, DHCM, QL6, BX Hà Tĩnh

350

300

05h30

06h30

07h30

08h30

09h30

10h30

14h30

15h30

16h30

17h30

đang chờ ý kiến

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

Yên Nghĩa

Kỳ Anh

BX Kỳ Anh, ĐHCM, QL6, BX YN

430

300

11h30

12h30

13h30

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

19h30

đang chờ ý kiến

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

Yên Nghĩa

Hương Khê

BX Hương Khê, Đ HCM, Q6, BX YN

420

360

10h20

11h20

12h20

13h20

14h20

15h20

16h20

17h20

18h20

19h20

20h20

21h20

đang chờ ý kiến

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

3

2529.1116A

9

2938.1656A

Yên Nghĩa

Kỳ Trinh

BX Kỳ Trinh, Đ HCM, QL6, BX YN

400

360

05h20

06h20

07h20

08h20

09h20

09h45

10h00

10h45

11h45

12h45

13h45

14h45


đang chờ ý kiến

10

2943.1611A

Yên Nghĩa

TT Đà Nng

BX YN, QL1. BX TT Đà Nng

700

150

07h30

18h30

19h30

20h30

21h30


đang chờ ý kiến

11

2947.1611A

Yên Nghĩa

Phía Bắc Buôn Ma Thuột

Đc Lc, Đ HCM, YN

1460

30

16h30

đang chờ ý kiến

12

2934.1615A

Yên Nghĩa

Bến Trại

Bến Trại - QL5 - BX Yên Nghĩa và ngược lại

100

300

06h15

07h15

08h15

09h15

10h15

11h15

12h15

13h15

14h15

15h 15


đang chờ ý kiến

13

2934.1616A

Yên Nghĩa

Nam Sách

Nam Sách- QL37 - QL5 - BX Yên Nghĩa và ngược lại

80

120

06h45

07h45

14h50

17h00

đang chờ ý kiến

14

2936.1605A

Yên Nghĩa

Phía Bc Thanh Hóa

Bc Thanh Hóa- QL1- Đường 70- Yên Nghĩa

160

900

05h15

05h30

06h00

06h30

07h00

07h30

08h00

08h15

09h15

09h30

10h00

10h45

11h15

11h45

12h00

12h30

13h15

13h30

14h15

14h45

15h00

15h30

16h15

16h30

17h15

19h15

19h30

20h15

20h30

21h00

đang chờ ý kiến

15

2963.1631A

Yên Nghĩa

Tiền Giang

Tiền Giang - QL1 (hoặc đường Hồ Chí Minh) - BX Yên Nghĩa

1850

30

16h30

đang chờ ý kiến

16

2967.1612A

Yên Nghĩa

Châu Đốc

Châu Đốc - đường Hồ Chí Minh - BX Yên Nghĩa

1980

30

17h30

đang chờ ý kiến

17

2975.1611A

Yên Nghĩa

Phía Bc Huế

BX Phía Bc Huế - QL1 (hoặc đường Hồ Chí Minh) - BX Yên Nghĩa

680

30

15h30

đang chờ ý kiến

18

2976.1615A

Yên Nghĩa

Chính Nghĩa

BX Yên Nghĩa - QL1- QL10 - BX Chín Nghĩa

890

60

16h00

17h00

đang chờ ý kiến

19

2976.1615A

Yên Nghĩa

Bình Sơn

BX Yên Nghĩa -QL1-QL10-BX Bình Sơn

900

30

18h00

20

2977.1611A

Yên Nghĩa

Quy Nhơn

Quy Nhơn - QL1 (hoặc đường Hồ Chí Minh) - BX Yên Nghĩa

1500

30

18h30

14h00

21

2979.1612A

Yên Nghĩa

Phía Bc Nha Trang

BX Yên Nghĩa - Đ. HCM - QL 1 - BX Phía Bc Nha Trang

1450

60

16h30

18h00

đang chờ ý kiến

22

2992.1612A

Yên Nghĩa

Phía Bc Quảng Nam

Quảng Nam - QL1 (hoặc Đường HCM - BX Yên Nghĩa

800

90

15h30

16h30

17h30

đang chờ ý kiến

Ghi chú:

1. Giờ xe xut bến có th thay đi đáp ứng nhu cu đi lại của nhân dân và phù hợp với tchức giao thông trên địa bàn.

>> Xem thêm:  Phí dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hà Nội mới nhất

2. Giờ xe xuất bến đối với các tuyến có cự ly dưới 300 km đăng ký và thực hiện hàng ngày

3. Giờ xe xuất bến đối với các tuyến có cự ly từ 300 km trở lên đề nghị các đơn vị đăng ký cụ thể các ngày trong tháng

Biu đồ dự kiến tại bến xe Gia Lâm theo Quyết định s 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ GTVT

(kèm theo Thông báo số 1253/TB-SGTVT ngày 26 tháng 11 năm 2015 ca Sở GTVT Hà Nội)

Tuyến

Tuyến Đường

Đơn v đang khai thác

Giờ xuất bến đang thực hiện đầu Hà Nội

Giờ xuất bến đang thực hiện đầu đối lưu

Giờ xuất bến dự kiến tại bến xe đi (đầu Hà Ni)

Giờ xuất bến dự kiến tại bến xe đến (đầu các tỉnh, TP đối lưu)

Tỉnh Hà Giang

Nam Hà Giang

HTX Trn Phú HG

3:20

Bc Quang

HTX VT 27/7 HN

15:00

Nam Hà Giang

HTX Trần Phú HG

20:30

Nam Hà Giang

21:00

21:30

đang chờ ý kiến

Nam Hà Giang

Bc Cạn

Pc Nặm

7:00

9:00

đang chờ ý kiến

Bc Cạn

Bc Cạn

Cty CPDV XD Bc Cạn

12h20

Pc Nặm

16:00

đang chờ ý kiến

Tỉnh Lào Cai

Bắc Hà

Cty TNHH Hoài Nam

4:00

Bc Hà

Cty TNHH Hoài Nam

5:15

Sapa

CN Cty LD VCQT Hải Vân

6:15

TT Lào Cai

Cty CP VTDL Hà Sơn

9:45

TT Lào Cai

CN Cty LD VCQT Hải Vân

12:00

TT Lào Cai

CN Cty LD VCQT Hải Vân

13:00

TT Lào Cai

15:00

đang chờ ý kiến

TT Lào Cai

CN Cty LD VCQT Hải Vân

16:00

TT Lào Cai

Cty CP VTDL Hà Sơn

16:45

TT Lào Cai

18:30

18:45

20:15

đang chờ ý kiến

TT Lào Cai

TT Lào Cai

Sapa

Công ty TNHH Hưng Thành

19:00

TT Lào Cai

Công ty TNHH Thiên Hà

19:30

Bc Hà

20:00

đang chờ ý kiến

TT Lào Cai

CN Cty LD VCQT Hải Vân

20:30

Bc Hà

21:00

21:30

22:00

22:30

đang chờ ý kiến

TT Lào Cai

TT Lào Cai

Sapa

Tỉnh Nam Định

Xuân Trường

5:50

6:30

đang chờ ý kiến

Lâm

Thịnh Long

Cty CPVT Hải Hà

7:00

14:30

Nghĩa Hưng

Cty CPVT Nam Trực

7:30

17:00

Nghĩa Hưng

7:15

8:50

đang chờ ý kiến

Nghĩa Hưng

Xuân Trường

Cty TNHH Quang Trường

7:30

14:50

Giao Thủy

HTX VT DB Giao Thủy

7:45

14:05

Thịnh Long

Cty CPVT Nam Trực

8:00

16:15

Ý Yên

Cty CP Khánh Tám

9:15

5:30

Xuân Trường

Cty TNHH Thanh Chúc

10:00

4:30

Nghĩa Hưng

10:40

15:00

11:00

đang chờ ý kiến

Xuân Trường

Giao Thủy

Vĩnh Trụ

HTX VTHK Lý Nhân

12:10

Nghĩa Hưng

HTX VT DB QuNhất

12:40

7:50

Nam Trực

HTX VT DB Giao Thủy

13:20

8:00

Nam Trực

7:15

13:50

đang chờ ý kiến

Lâm

Nghĩa Hưng

Cty CPVT Nam Trực

14:20

10:25

Lâm

15:45

16:30

đang chờ ý kiến

Lâm

Giao Thủy

Cty CP DL Trường Khoa

17:00

12:55

Ý Yên

Cty CP Khánh Tám

17:15

13:30

Đò Quan

HTX VT DB Giao Thủy

17:20

13:00

Đò Quan

8:15

18:45

đang chờ ý kiến

Giao Thủy

Trực Ninh

6:00

đang chờ ý kiến

Trực Ninh

Cty CP Trường Duy

6:30

15:15

Trực Ninh

8:30

8:45

10:15

đang chờ ý kiến

Trực Ninh

Trực Ninh

Trực Ninh

Cty CPVT Hải Hà

11:30

15:50

Trực Ninh

HTX VT Trực Ninh

12:00

6:50

Trực Ninh

Cty CPVT Hải Hà

12:20

7:15

Trực Ninh

Cty CP Trường Duy

12:50

8:15

Trực Ninh

16:30

đang chờ ý kiến

Trực Ninh

HTX VT Trực Ninh

17:00

13:15

Trực Ninh

18:15

đang chờ ý kiến

TP Hi Phòng

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

5:00

Cu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

5:20

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

5:40

Cu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

6:00

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

6:15

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

6:30

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

6:45

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

7:00

Cu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

7:15

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

7:30

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

7:45

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

8:00

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

8:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

8:20

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

8:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

8:50

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

9:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

9:20

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

9:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

9:50

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

10:00

Cầu Rào

Công ty CPVT Hoàng Ngân

10:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

10:15

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

10:30

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

10:45

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

11:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

11:25

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

11:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

11:55

Cầu Rào

Công ty CPVT Hoàng Ngân

12:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

12:25

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

12:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

12:55

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

13:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

13:25

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

13:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

13:50

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

14:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

14:20

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

14:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

14:50

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

15:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

15:20

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

15:30

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

15:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

15:50

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

16:10

Cầu Rào

Công ty CPVT Hoàng Ngân

16:10

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

16:20

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

16:30

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

16:40

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

16:50

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

17:15

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

17:30

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

17:45

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

18:00

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

18:15

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

18:30

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

18:45

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

19:00

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

20:00

Cầu Rào

Cty TNHH VT Bus HP

21:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

6:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

7:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

8:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

9:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

10:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

11:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

13:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

14:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

15:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

16:00

Niệm Nghĩa

Cty TNHH VT Bus HP

17:00

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

5:00

Thượng Lý

5:10

5:20

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

5:30

Thượng Lý

5:45

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

6:00

Thượng Lý

6:10

6:20

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

6:30

Thượng Lý

6:40

6:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

7:00

Thượng Lý

7:10

7:20

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

7:30

Thượng Lý

7:40

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

7:50

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

8:00

Thượng Lý

8:10

8:20

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

8:30

Thượng Lý

8:40

8:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

9:00

Thượng Lý

9:10

9:20

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

9:30

Thượng Lý

9:40

9:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

10:00

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

10:20

Thượng Lý

10:30

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

10:40

Thượng Lý

10:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

11:00

Thượng Lý

11:15

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

11:30

Thượng Lý

11:45

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

12:00

Thượng Lý

12:15

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

12:30

Thượng Lý

12:45

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

13:00

Thượng Lý

13:15

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

13:30

Thượng Lý

13:40

13:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

14:00

Thượng Lý

14:10

14:20

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

14:30

Thượng Lý

14:40

14:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

15:00

Thượng Lý

15:15

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

15:30

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

16:00

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

16:20

Thượng Lý

16:30

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

16:40

Thượng Lý

16:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

17:00

Thượng Lý

17:10

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

17:20

Thượng Lý

17:30

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

17:40

Thượng Lý

17:50

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

18:00

Thượng Lý

18:10

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

18:20

Thượng Lý

18:30

đang chờ ý kiến

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

18:40

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

19:00

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

19:15

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

19:30

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

19:45

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

20:00

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

20:20

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

20:40

Thượng Lý

Cty TNHH VT Bus HP

21:00

Kiến Thụy

Cty TNHH VT Bus HP

9:30

Kiến Thụy

Cty TNHH VT Bus HP

16:30

Vĩnh Bảo

HTX Quang Vinh

8:00

Vĩnh Bảo

HTX Quang Vinh

9:00

Vĩnh Bảo

HTX Quang Vinh

10:30

Vĩnh Bảo

HTX Quang Vinh

13:00

Vĩnh Bo

HTX Quang Vinh

14:00

Vĩnh Bảo

HTX Quang Vinh

15:15

Vĩnh Bảo

HTX Quang Vinh

16:30

Vĩnh Bảo

HTX Quang Vinh

17:00

Tiên Lãng

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

8:00

Tiên Lãng

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

10:00

Tiên Lãng

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

14:00

Tiên Lãng

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

17:30

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

4:30

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

6:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

7:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

9:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

9:30

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

11:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

12:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

13:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

14:30

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

15:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

15:30

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

16:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

16:30

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

17:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

18:00

An Lão

CTy TNHH TM Đoàn Xuân

19:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

6:30

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

8:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

9:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

10:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

11:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

12:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

13:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

14:00

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

14:45

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

15:30

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

16:30

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

17:30

Bc Hải Phòng

Cty TNHH Xuân Sơn

18:30

Tnh Hưng Yên

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

6:05

17:25

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

6:25

18:05

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

7:10

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

7:50

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

8:30

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

8:50

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

9:10

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

9:30

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

9:50

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

10:10

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

10:30

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

10:50

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

11:10

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

11:50

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

12:20

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

12:50

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

13:30

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

14:10

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

14:50

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

15:10

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

15:30

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

16:10

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

16:30

Triều Dương

CTy CP Tập Đoàn VT Phượng Hoàng

17:10

Triều Dương

18:00

15:50

Triu Dương

19:00

16:50

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

5:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

6:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

6:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

7:00

La Tiến

7:15

5:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

7:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

8:00

La Tiến

8:15

6:50

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

8:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

9:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

9:25

La Tiến

9:40

đang chờ ý kiến

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

9:50

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

10:15

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

10:40

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

11:05

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

11:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

12:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

12:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

13:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

13:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

14:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

14:30

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

15:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

15:20

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

15:40

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

16:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

16:20

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

16:40

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

17:00

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

17:20

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

17:40

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

18:00

La Tiến

18:15

đang chờ ý kiến

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

18:30

La Tiến

18:45

đang chờ ý kiến

La Tiến

Cty TNHH VT-TP Hoàng Vinh

19:00

La Tiến

5:15

đang chờ ý kiến

La Tiến

5:45

La Tiến

6:15

La Tiến

6:45

La Tiến

7:45

6:10

La Tiến

8:45

đang chờ ý kiến

La Tiến

9:15

La Tiến

10:00

La Tiến

10:30

La Tiến

10:50

La Tiến

14:40

La Tiến

14:50

La Tiến

15:30

La Tiến

15:50

La Tiến

16:10

13:15

La Tiến

16:30

13:40

La Tiến

16:50

14:00

La Tiến

17:10

14:20

La Tiến

17:30

đang chờ ý kiến

La Tiến

17:50

Hưng Yên

5:15

đang chờ ý kiến

Hưng Yên

5:45

Hưng Yên

6:15

Hưng Yên

6:45

Hưng Yên

7:45

Hưng Yên

8:05

Hưng Yên

8:25

Hưng Yên

8:45

Hưng Yên

9:05

Hưng Yên

9:25

Hưng Yên

9:45

Hưng Yên

10:05

Hưng Yên

10:25

Hưng Yên

10:55

Hưng Yên

11:25

Hưng Yên

11:55

Hưng Yên

12:25

Hưng Yên

12:55

Hưng Yên

13:25

Hưng Yên

13:55

Hưng Yên

14:25

Hưng Yên

15:45

Hưng Yên

16:05

Hưng Yên

16:25

Hưng Yên

16:45

Hưng Yên

17:05

Hưng Yên

17:25

Hưng Yên

17:45

Hưng Yên

18:05

Hưng Yên

18:30

Tỉnh Vĩnh Phúc

Lập Thạch

6:00

đang chờ ý kiến

Lập Thạch

HTX GTVT Hoàng Việt

7:30

Lập Thạch

8:30

đang chờ ý kiến

Lập Thạch

Cty TNHH Đăng Công

9:00

Lập Thạch

Cty TNHH MTV VT Nam Hoàng

10:30

Lập Thạch

11:00

đang chờ ý kiến

Lập Thạch

Cty Tân Phát Vượng

11:30

Lập Thạch

Cty TNHH Đăng Công

12:00

Tam Dương

Cty TNHH Tân Phát Vượng

12:00

Lập Thạch

Cty Tân Phát Vượng

12:30

Lập Thạch

13:00

đang chờ ý kiến

Lp Thạch

Cty TNHH Đăng Công

13:30

Lập Thạch

14:00

đang chờ ý kiến

Lập Thạch

15:00

Lập Thạch

Cty TNHH MTV VT Nam Hoàng

16:00

Lập Thạch

17:30

đang chờ ý kiến

Tnh Tuyên Quang

Hồng Lạc

8:30

đang chờ ý kiến

Sơn Dương

Cty CPVT Tuyên Quang

8:00

Sơn Dương

8:30

đang chờ ý kiến

Sơn Dương

15:30

Tuyên Quang

Cty CPVT Tuyên Quang

7:30

Tuyên Quang

9:00

đang chờ ý kiến

Tuyên Quang

14:30

Tuyên Quang

16:00

Tuyên Quang

HTX VT ô tô Thành Tuyên

8:05

Tuyên Quang

Cty CPVT Tuyên Quang

9:30

Kim Xuyên

DNTN Nguyên Tùng

10:00

Kim Xuyên

Cty CPVT Tuyên Quang

Tuyên Quang

HTX VT ô tô Thành Tuyên

10:30

Tuyên Quang

Cty CPVT Tuyên Quang

11:00

Hng Lạc

11:30

đang chờ ý kiến

Sơn Dương

Cty CPVT Tuyên Quang

12:00

Chiêm Hóa

HTX VT Vĩnh Lộc

12:10

Chiêm Hóa

10:15

đang chờ ý kiến

Hàm Yên

HTX 27/7 Hà nội

12:05

Hàm Yên

9:05

đang chờ ý kiến

Tuyên Quang

Cty CPVT Tuyên Quang

13:00

Sơn Dương

HTX Vận Tải ô tô Thành Tuyên

13:30

Tuyên Quang

Cty CPVT Tuyên Quang

14:00

Hng Lạc

15:00

đang chờ ý kiến

Tnh Hải Dương

Hải Dương

10:00

đang chờ ý kiến

Hải Dương

Cty CPTM và VCHK Ngọc Sinh

8:15

Hải Dương

Cty CPTM và VCHK Ngọc Sinh

8:45

Hải Dương

Cty CPTM và VCHK Ngọc Sinh

9:30

Hải Dương

Cty CPTM và VCHK Ngọc Sinh

14:30

Hải Dương

Cty CPTM và VCHK Ngọc Sinh

15:30

Hi Dương

Cty CPTM và VCHK Ngọc Sinh

16:20

Cẩm Bình

8:00

đang chờ ý kiến

Cẩm Bình

Cty CPXK Hải Hưng

8:30

Cẩm Bình

Cty CPXK Hải Hưng

15:30

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hồng Hà

6:10

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hồng Hà

6:30

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

6:50

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

7:00

Bến Trại

DNTN Thức Diệp

7:20

Bến Trại

CTy CPĐT Vinamotor

7:30

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

7:40

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

7:50

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

8:00

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

8:10

Bến Trại

DNTN Thức Diệp

8:20

Bến Trại

Cty TNHH Triệu Ph

8:40

Bến Trại

CTy TNHH Triệu Ph

9:00

Bến Trại

Cty CPXK Hi Hưng

9:00

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

9:10

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

9:20

Bến Trại

Cty TNHH Triệu Phố

9:30

Bến Trại

Cty CPXK Hi Hưng

9:30

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

9:40

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

9:50

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

10:00

Bến Trại

CTy CPĐT Vinamotor

10:10

Bến Trại

DNTN Thức Diệp

10:20

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

10:30

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

10:40

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

10:50

Bến Trại

Cty TNHH Triệu Phố

11:00

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hồng Hà

11:10

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hng Hà

11:20

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hồng Hà

11:30

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hồng Hà

11:40

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hng Hà

12:00

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

12:20

Bến Trại

CTy CPĐT Vinamotor

12:40

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

13:00

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

13:10

Bến Trại

DNTN Thức Diệp

13:20

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

13:30

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

13:40

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

13:50

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

14:00

Bến Trại

Cty TNHH Triệu Phố

14:20

Bến Trại

Cty CPXK Hi Hưng

14:30

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

14:40

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

14:50

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

15:00

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

15:10

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

15:20

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

15:30

Bến Trại

DNTN Thức Diệp

15:40

Bến Trại

DNTN Thức Diệp

15:50

Bến Trại

CTy TNHH Triệu Phố

16:00

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

16:00

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

16:10

Bến Trại

Cty TNHH Triệu Phố

16:20

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

16:30

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hng Hà

16:40

Bến Trại

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

16:50

Bến Trại

Cty TNHH Triệu Phố

17:00

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

17:00

Bến Trại

CTy CPĐT Vinamotor

17:20

Bến Trại

Cty CPXK Hải Hưng

17:40

Bến Trại

Cty CPDVVTDB Hng Hà

18:00

Thanh Hà

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

9:20

Thanh Hà

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

9:40

Thanh Hà

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

16:00

Thanh Hà

Cty ô tô VTHK Vân Thanh

16:40

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

6:50

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hng Hà

7:20

Thanh Hà

Cty CPTM XD & VT Hoa Chín

7:40

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

8:00

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

8:20

Thanh Hà

XN TMDL và XD 27/7

8:40

Thanh Hà

Cty CPTM XD & VT Hoa Chín

9:00

Thanh Hà

XN TMDL và XD 27/7

10:00

Thanh Hà

HTX Vận tải HH HK & DL Tân Việt

10:20

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

10:40

Thanh Hà

Cty CPTM XD & VT Hoa Chín

11:30

Thanh Hà

HTX Vận tải HH HK & DL Tân Việt

13:00

Thanh Hà

Cty CPTM XD & VT Hoa Chín

13:30

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

14:00

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

14:20

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

14:40

Thanh Hà

Cty CPTM XD & VT Hoa Chín

15:00

Thanh Hà

XN TMDL và XD 27/7

15:20

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hng Hà

15:40

Thanh Hà

Cty CPDVVTĐB Hồng Hà

16:20

Thanh Hà

Cty CPTM XD & VT Hoa Chín

17:00

Thanh Hà

XN TMDL và XD 27/7

17:30

Thanh Hà

HTX Vận tải HH HK & DL Tân Việt

18:00

Sao Đỏ

HTX VT 27/7

6:45

Sao Đỏ

8:35

đang chờ ý kiến

Sao Đỏ

HTX DVVT HH & DL Sao Đỏ

8:15

Sao Đỏ

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

9:00

Sao Đỏ

HTX DVVT HH & DL Sao Đỏ

9:45

Sao Đỏ

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

10:30

Sao Đỏ

10:50

đang chờ ý kiến

Sao Đỏ

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

11:15

Sao Đỏ

12:15

13:00

đang chờ ý kiến

Sao Đỏ

Sao Đ

HTX DVVT HH & DL Sao Đỏ

13:45

Sao Đỏ

14:30

đang chờ ý kiến

Sao Đỏ

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

15:15

Sao Đỏ

HTX DVVT HH & DL Sao Đỏ

16:00

Sao Đỏ

HTX VT 27/7

16:45

Từ Ô

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

8:20

Từ Ô

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

9:45

Từ Ô

Công ty CP ô tô VTHK Hi Hưng

11:30

Từ Ô

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

14:45

Từ Ô

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

15:45

Từ Ô

Công ty CP ô tô VTHK Hi Hưng

16:30

Thanh Miện

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

đang chờ ý kiến

Thanh Miện

Thanh Miện

Thanh Miện

Thanh Miện

Quý Cao

XN TM DL & XD 27-7

7:15

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

8:05

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

8:30

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

8:55

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

9:20

Quý Cao

HTX VT 27/7

9:45

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

10:10

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

10:35

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

11:00

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

11:25

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

11:50

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

12:40

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

13:05

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

13:30

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hi Hưng

13:55

Quý Cao

HTX VT 27/7

14:20

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

14:45

Quý Cao

XN TM DL & XD 27-7

15:00

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

15:35

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

16:00

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

16:25

Quý Cao

Công ty CP ô tô VTHK Hi Hưng

16:50

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

17:15

Quý Cao

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

17:40

Hải Tân

8:00

đang chý kiến

Tứ Kỳ

8:45

Hải Tân

Cty TNHH VT&TM Vũ Hoàng

9:00

Tứ Kỳ

15:30

15:30

18:00

đang chờ ý kiến

Hải Tân

Tứ Kỳ

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

6:40

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

7:20

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hi Hưng

8:00

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

8:40

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

9:45

Ninh Giang

HTX VT 27/7

10:00

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

11:20

Ninh Giang

HTX VT 27/7

12:40

Ninh Giang

HTX VT 27/7

13:20

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

14:00

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

14:40

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

15:35

Ninh Giang

HTX VT 27/7

15:45

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

16:00

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

16:40

Ninh Giang

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

17:20

Ninh Giang

HTX VT 27/7

17:45

Nam Sách

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

đang chờ ý kiến

Nam Sách

Nam Sách

Nam Sách

Nam Sách

Nam Sách

HTX Vn tải HH HK & DL Tân Việt

8:45

Nam Sách

9:00

đang chờ ý kiến

Nam Sách

Công ty CP ô tô VTHK Hi Hưng

9:30

Nam Sách

10:00

10:30

13:00

13:30

14:00

đang chờ ý kiến

Nam Sách

Nam Sách

Nam Sách

Nam Sách

Nam Sách

HTX Vận tải HH HK & DL Tân Việt

14:45

Nam Sách

15:10

đang chờ ý kiến

Nam Sách

Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng

15:30

Nam Sách

15:20

15:40

17:40

18:30

đang chờ ý kiến

Nam Sách

Nam Sách

Nam Sách

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

8:00

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

8:30

Kinh Môn

Công ty CP DV VT ĐB Hng Hà

9:00

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

9:30

Kinh Môn

XN TM DL & XD 27-7

10:00

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

10:30

Kinh Môn

XN TM DL & XD 27-7

11:00

Kinh Môn

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

11:30

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

14:00

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

14:30

Kinh Môn

Công ty CP DV VT ĐB Hồng Hà

15:00

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

15:30

Kinh Môn

XN TM DL & XD 27-7

16:00

Kinh Môn

Công ty TNHH Quang Minh

16:30

Kinh Môn

XN TM DL & XD 27-7

17:00

Kinh Môn

Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

17:30

Tnh Thái Bình

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

5:00

05h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

5:30

05h20

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

6:00

05h40

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

6:20

06h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

6:40

06h20

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

7:00

06h40

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

7:20

07h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

7:40

07h15

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

8:00

07h45

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

8:15

08h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

8:30

08h15

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

8:45

08h45

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

9:00

09h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

9:15

09h15

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

9:30

09h45

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

9:45

10h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

10:00

10h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

10:20

11h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

10:40

11h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

11:00

12h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

11:30

12h20

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

12:00

12h40

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

12:20

13h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

12:40

13h15

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

13:00

13h45

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

13:20

14h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

13:40

14h15

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

14:00

14h45

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

14:15

15h00

Thái Bình

Cty CPVTCK ô tô Quỳnh Hưng

14:20

07h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

14:30

15h15

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

14:45

15h45

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

15:00

16h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

15:15

16h20

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

15:30

16h40

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

15:45

17h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

16:00

17h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

16:15

18h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

16:30

18h30

Thái Bình

Cty CPVTCK ô tô Quỳnh Hưng

16:45

08h00

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

16:45

07h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

17:00

08h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

17:20

09h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

17:40

13h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

18:00

14h30

Thái Bình

Cty TNHH Bus HP

18:30

15h30

Quỳnh Côi

CTy CPVTCK ô tô Quỳnh Hưng

6:00

13h00

Quỳnh Côi

Công ty CP VT và DL Hải Hương

11:00

06h00

Quỳnh Côi

XN VT 27-7 Đông Hưng

13:30

05h00

Quỳnh Côi

CTy CPVTCK ô tô Quỳnh Hưng

14:30

06h30

Đông Hưng

Cty CPDVVTDB Hồng Hà

5:30

Đông Hưng

CTy CPVTCK ô tô Quỳnh Hưng

9:00

05h00

Đông Hưng

CTy CPVTCK ô tô Quỳnh Hưng

9:30

04h30

Tiền Hải

Xí nghiệp vận tải Tiến Bộ

16h15

09h50

Tiền Hải

Công ty TNHH TM&DVVT Đức Huy

6:30

Tiền Hải

6:45

10h10

Tiền Hải

7:20

10h30

Tiền Hải

8:00

10h50

Tiền Hải

8:30

11h10

Tin Hi

9:00

11h30

Tiền Hải

Công ty TNHH DV& VT Ngân Sơn

12:50

07h00

Tiền Hải

13:25

15h20

Tiền Hải

Công ty TNHH DV& VT Ngân Sơn

14:00

07h30

Tiền Hải

14:30

15h40

Tin Hải

15:00

16h20

Tin Hải

15:30

14h40

Tiền Hải

16:00

17h00

Tin Hải

16:30

17h20

Thái Thụy

CTy CPVTCK ô tô Quỳnh Hưng

6:00

13h00

Thái Thụy

08h05

16h00

Thái Thụy

Công ty TNHH TM&VT Văn Tưởng

11:30

05h00

Thái Thụy

Công ty TNHH TM&VT Văn Tưởng

12:15

06h30

Hưng Hà

XN VT 27-7 Đông Hưng

7:30

05h00

Hưng Hà

8:00

19h00

Hưng Hà

Công ty CP VT Cơ khí Quỳnh Hưng

8:30

06h00

Hưng Hà

Công ty CPVT Hưng Hà

10:30

07h30

Hưng Hà

Công ty CPVT Hưng Hà

13:00

06h00

Hưng Hà

Công ty CPVT Hưng Hà

13:45

11h00

Thái Nguyên

Thái Nguyên

HTX VT 27/7

5:30

Thái Nguyên

6:15

đang chờ ý kiến

Thái Nguyên

Công ty CPXK Hà Nội

6:50

Thái Nguyên

Công ty CPXK Hà Nội

7:10

Thái Nguyên

Công ty CPXK Hà Nội

7:30

Thái Nguyên

Công ty CPXK Hà Nội

7:50

Thái Nguyên

Công ty CPXK Hà Nội

8:30

Thái Nguyên

Công ty CPXK Hà Nội

8:50

Thái Nguyên

Công ty CPXK Hà Nội

9:10

Thái Nguyên

HTX VT 27/7

9:30

Thái Nguyên

Công ty CPTM & DL Việt Vịnh

9:50

Thái Nguyên

HTX VT 27/7

10:10

Thái Nguyên

HTX VT 27/7

10:30

Thái Nguyên

DNTN Mạnh Hà

10:50

Thái Nguyên

HTX VT 27/7

11:10

Thái Nguyên

DNTN Mạnh Hà

11:30

Thái Nguyên

DNTN Mạnh Hà

11:50

Thái Nguyên

Công ty CPVT Long Phượng

12:10

Thái Nguyên

Công ty CPTMVT & DL Thái Hoàng

12:30

Thái Nguyên

Công ty CPTMVT & DL Thái Hoàng

12:50

Thái Nguyên

Công ty CPTMVT & DL Thái Hoàng

13:10

Thái Nguyên

DNTN Mạnh Hà

13:30

Thái Nguyên

DNTN Mạnh Hà

13:50

Thái Nguyên

Công ty CPTMVT & DL Thái Hoàng

14:30

Thái Nguyên

DNTN Mạnh Hà

14:10

Thái Nguyên

Công ty CPTMVT & DL Thái Hoàng

14:50

Thái Nguyên

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

15:10

Thái Nguyên

Công ty CP TM VT và DL Khánh Thịnh

15:30

Thái Nguyên

Công ty CP TM VT và DL Khánh Thịnh

15:50

Thái Nguyên

Công ty CPTMVT & DL Thái Hoàng

16:10

Thái Nguyên

DNTN Mạnh Hà

16:30

Thái Nguyên

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

16:50

Thái Nguyên

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

17:10

Thái Nguyên

17:30

đang chờ ý kiến

Thái Nguyên

Công ty CPTMVT & DL Thái Hoàng

17:50

Lạng Sơn

Bc Lạng Sơn

4:30

đang chờ ý kiến

Tân Thanh

Cty CP DLVT Đông Đô

5:00

Tân Thanh

5:30

6:00

6:30

7:00

7:20

đang chờ ý kiến

Tân Thanh

Tân Thanh

Đồng Đăng

Bc Lạng Sơn

Hu Lũng

CTy CP Thuận An Hòa Phát

8:15

Bắc Lạng Sơn

HTX Công Nghiệp 20-10 HN

8:30

Bc Lạng Sơn

HTX Công Nghiệp 20-10 HN

9:00

Hu Lũng

CTy CP Thuận An Hòa Phát

9:15

Hữu Lũng

CTy CP Thuận An Hòa Phát

9:45

Bắc Lạng Sơn

9:45

10:15

10:45

đang chờ ý kiến

Bắc Lạng Sơn

Bắc Lạng Sơn

Bắc Sơn

HTX Đoàn Kết

13:30

Hu Lũng

HTX Đoàn Kết

11:30

Bc Lạng Sơn

12:15

đang chờ ý kiến

Tân Thanh

Cty CP DLVT Đông Đô

12:45

Tân Thanh

13:30

đang chờ ý kiến

Hu Lũng

CTy CP Thuận An Hòa Phát

14:30

Tân Thanh

15:00

đang chờ ý kiến

Hữu Lũng

CTy CP Thuận An Hòa Phát

15:30

Hu Lũng

HTX Hoàng Đồng

16:00

Bc Lạng Sơn

16:30

đang chờ ý kiến

Hu Lũng

CTy CP Thuận An Hòa Phát

17:00

Tnh Bắc Giang

Bắc Giang

HTX XN VTTM Nội Thành

9:45

Bắc Giang

HTX XN VTTM Nội Thành

16:50

Bố Hạ

5:30

6:00

6:30

7:00

7:20

đang chờ ý kiến

BHạ

Bố Hạ

Bố Hạ

Bố Hạ

Bố Hạ

HTX Bố Hạ

7:40

BHạ

HTX Bố Hạ

8:00

Bố Hạ

8:20

đang chý kiến

Bố Hạ

HTX Bố Hạ

8:40

Bố Hạ

9:00

đang chờ ý kiến

Bố Hạ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

9:20

Bố Hạ

HTX BHạ

9:40

Bố Hạ

HTX Bố Hạ

10:00

Bố Hạ

Cty CPhần Bắc Giang

10:20

Bố Hạ

HTX BHạ

11:00

Bố Hạ

11:30

13:20

13:40

đang chờ ý kiến

Bố Hạ

BHạ

Bố Hạ

HTX BHạ

14:00

Bố Hạ

14:20

14:40

đang chờ ý kiến

Bố Hạ

Bố Hạ

HTX Bố Hạ

15:00

Bố Hạ

15:20

15:40

đang chờ ý kiến

Bố Hạ

Bố Hạ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

16:00

BHạ

HTX BHạ

16:20

Bố Hạ

HTX Bố Hạ

16:40

Bố Hạ

17:00

đang chờ ý kiến

Bố Hạ

HTX Bố Hạ

17:20

Bố Hạ

HTX Bố Hạ

17:40

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bc Giang

6:00

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

6:20

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

6:40

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

7:00

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

7:20

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

7:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

8:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

8:30

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

8:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

9:10

Cầu Gồ

Cty CPhần Bắc Giang

9:30

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

9:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

10:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

10:30

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

10:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

11:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

11:40

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

12:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

12:40

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

13:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

13:40

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

14:00

Cu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

14:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

14:30

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

14:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

15:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

15:30

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

15:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

16:10

Cầu Gồ

Cty Cổ phần Bắc Giang

16:30

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

16:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

17:10

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

17:30

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

17:50

Cầu Gồ

Cty Cổ Phần Bắc Giang

18:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

5:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

6:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

6:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

6:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

7:00

Lục Ngạn

Cty TNHH DVVT Bc Hà

7:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

7:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

7:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

7:50

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

8:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

8:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

8:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

8:35

Lục Ngạn

HTX XN VTTM Nội Thành

8:50

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

9:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

9:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

9:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

9:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

9:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

9:50

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

10:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

10:15

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

10:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

10:45

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

11:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

11:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bc Giang

11:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

11:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

11:40

Lục Ngạn

Cty TNHH Lâm Sơn

11:55

Lục Ngạn

Cty TNHH Lâm Sơn

12:10

Lục Ngạn

Cty TNHH Lâm Sơn

12:25

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

12:40

Lục Ngạn

Cty TNHH Hiệp Anh

13:00

Lục Ngạn

Cty TNHH DVVT Bc Hà

13:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

13:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

13:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

13:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

13:50

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

14:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

14:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

14:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

14:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

14:45

Lục Ngạn

HTX XN VTTM Nội Thành

15:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

15:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

15:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

15:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

15:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

15:50

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

16:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

16:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bc Giang

16:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

16:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

16:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

16:50

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

17:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

17:10

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

17:20

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

17:30

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

17:40

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

17:50

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

18:00

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

18:15

Lục Ngạn

Cty CPXK Bắc Giang

18:30

Lục Nam

Cty CPXK Bắc Giang

8:10

Lục Nam

Công ty TNHH TM Minh Đức

9:15

Lục Nam

Công ty TNHH TM Minh Đức

10:15

Lục Nam

Công ty TNHH TM Minh Đức

15:15

Lục Nam

Cty CPXK Bắc Giang

16:00

Lục Nam

Công ty TNHH TM Minh Đức

16:15

Xuân Lương

HTX VT Bố Hạ

7:50

Xuân Lương

HTX VT Bố Hạ

8:20

Xuân Lương

HTX VT Bố Hạ

8:40

Xuân Lương

HTX VT Bố Hạ

15:15

Xuân Lương

HTX VT Bố Hạ

16:00

Xuân Lương

HTX VT Bố Hạ

16:20

Xuân Lương

Cty CPXK Bắc Giang

17:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

6:30

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

7:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

7:20

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

7:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

8:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

8:20

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

8:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

9:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

9:20

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

9:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

10:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

10:20

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

10:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

11:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

11:30

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

12:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

12:30

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

13:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

13:20

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

13:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

14:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bc Giang

14:20

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

14:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

15:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

15:20

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

15:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

16:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bc Giang

16:20

Nhà Nam

Cty CPXK Bc Giang

16:40

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

17:00

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

17:30

Nhã Nam

Cty CPXK Bắc Giang

18:00

Tân Sơn

6:00

đang chờ ý kiến

Tân Sơn

Cty TNHH Hiệp Anh

6:55

Tân Sơn

7:45

8:45

đang chờ ý kiến

Tân Sơn

Tân Sơn

Cty TNHH Hiệp Anh

9:20

Tân Sơn

Cty TNHH Hiệp Anh

14:00

Tân Sơn

15:00

đang chờ ý kiến

Tân Sơn

Cty TNHH Hiệp Anh

16:30

Tân Sơn

19:45

đang chờ ý kiến

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

6:15

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

8:00

Sơn động

9:00

đang chờ ý kiến

Sơn động

Công ty TNHH DV VT Bc Hà

10:05

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

10:45

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

11:15

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

13:30

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

13:55

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

14:45

Sơn động

Công ty TNNHH Lâm Sơn

15:40

Sơn động

Công ty TNHH DV VT Bc Hà

17:00

Phú Thọ

Hiền Lương

7:00

12:30

m Thượng

Công ty TNHH Âu Lạc

8:00

Việt Trì

DNTN Đại Việt

9:30

Phú Thọ

DNTN Đại Việt

12:30

7:55

Ấm Thượng

CTy CPVT ô tô Phú Thọ

13:00

Hiền Lương

CTy CPVT ô tô Phú Thọ

14:15

Phú Thọ

15:00

11:20

Việt Trì

CTy CPVT ô tô Phú Thọ

16:00

m Thượng

18:30

7:15

Yên Bái

Yên Bái

6:00

đang chờ ý kiến

Yên Bái

7:00

Lục Yên

CTy CPVTTB Yên Bái

8:15

Yên Bái

CTy CPVTTB Yên Bái

9:00

Yên Bái

CTy CPVTTB Yên Bái

9:15

Yên Bái

CTy CPVTTB Yên Bái

10:00

Yên Bái

10:30

đang chờ ý kiến

Yên Bái

HTX VT Quyết Tiến

11:00

Yên Bái

HTX VT Quyết Tiến

11:45

Yên Bái

14:00

đang chờ ý kiến

Yên Bái

CTy CPVTTB Yên Bái

14:30

Yên Bái

15:00

đang chờ ý kiến

Yên Bái

16:00

Yên Bái

17:00

Quảng Ninh

Cẩm Phả

5:30

13:00

Cẩm Phả

5:45

13:30

Cẩm Phả

6:00

14:00

Cẩm Phả

6:15

14:30

Cẩm Phả

6:30

15:00

Cẩm Phả

6:45

15:30

Cẩm Phả

Cty LD Qung Ninh

10:15

Cẩm Phả

Cty LD Quảng Ninh

11:00

Cẩm Phả

Cty LD Quảng Ninh

13:20

Cẩm Phả

Cty LD Quảng Ninh

15:30

Cẩm Phả

15:45

9:00

Cẩm Phả

Cty LD Quảng Ninh

16:00

Cẩm Phả

16:30

9:30

Bãi Cháy

6:00

11:30

Bãi Cháy

Cty LD VCK Quảng Ninh

7:00

Bãi Cháy

8:15

14:15

Bãi Cháy

Cty LD VCK Quảng Ninh

8:30

Bãi Cháy

Cty LD VCK Quảng Ninh

8:45

Bãi Cháy

Cty CPXK Hà Nội

9:00

Cửa Ông

HTX Hùng Vương

9:30

Bãi Cháy

Cty LD VCK Quảng Ninh

11:30

Bãi Cháy

Cty LD VCK Quảng Ninh

12:00

Bãi Cháy

Cty LD VCK Quảng Ninh

13:00

Bãi Cháy

Cty LD VCK Quảng Ninh

14:30

Bãi Cháy

18:00

12:00

Móng Cái

5:00

13:40

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

6:00

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

6:30

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

7:00

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

7:30

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

8:00

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

8:30

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

9:00

Móng Cái

HTX Hùng Vương

11:10

Móng Cái

HTX DVHTVT ô tô Ka Long

11:30

Móng Cái

16:30

8:10

Móng Cái

18:20

8:40

Móng Cái

18:40

9:00

Móng Cái

19:00

9:30

Móng Cái

19:20

10:00

Móng Cái

19:40

10:30

Móng Cái

20:00

11:40

Móng Cái

20:30

12:40

Móng Cái

21:00

13:10

Thanh Hóa

Nông Cng

DNTN Đông lý

8:00

Triệu Sơn

HTX VT Quang Trung

11:15

Nông Cng

DNTN Đông lý

14:00

Triệu Sơn

HTX VT Quang Trung

16:15

Vinh

Đô Lương

Cty TNHH DVVT XD Hoàng Yến

8:30

Vinh

9:00

21:15

đang chờ ý kiến

Vinh

Hà Tĩnh

Kỳ Trinh

4:00

4:30

5:00

5:30

6:00

đang chờ ý kiến

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Hà Tĩnh

CN Cty TNHH Văn Minh

10:00

Hà Tĩnh

12:00

19:00

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:00

22:00

đang chờ ý kiến

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Kỳ Trinh

Hà Tĩnh

Kỳ Trinh

Hà Tĩnh

CN Cty TNHH Văn Minh

21:30

Lai Châu

Than Uyên

CN Cty TNHH Mạnh Tường

9:00

Than Uyên

8:00

đang chờ ý kiến

Than Uyên

10:00

Than Uyên

14:00

Than Uyên

18:00

Than Uyên

21:30

Lai Châu

9:30

05h20

Lai Châu

10:30

10h00

Lai Châu

18:30

14h00

Lai Châu

19:00

18h00

Lai Châu

19:30

21h00

Lai Châu

20:00

22h00

Lai Châu

Cty TNHH MTV Ngân Hà

21:00

Lai Châu

21:30

19h00

Sơn La

Sơn La

20:30

20h00

Sơn La

Cty CPXK Sơn La

21:00

21h15

Bắc Ninh

Lương Tài

6:00

16:00

18:30

đang chờ ý kiến

Lương Tài

Lương Tài

Ghi chú:

1. Giờ xe xut bến có thể thay đổi đáp ứng nhu cu đi lại ca nhân dân và phù hợp vi tổ chức giao thông trên địa bàn.

2. Giờ xe xuất bến đối với các tuyến có cự ly dưới 300 km đăng ký và thực hiện hàng ngày.

3. Giờ xe xuất bến đối với các tuyến có cự ly từ 300 km trở lên đề nghị các đơn vị đăng ký cụ thể các ngày trong tháng.