BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12556/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh)tại thông báo số 143 8/TB-PTPLHCM-14 ngày 13/6/2014, công văn số 7544/BCT-HC ngày 8/8/2014 của Bộ Công thương và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cao su styren - butadien - loại khác - dạng nguyên sinh có nhiều công dụng (Cao su tổng hợp) - Styrene Butadiene Rubber Kumho SBR 1739 (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cao su Kenda Việt Nam. Địa chỉ: KCN Hố Nai, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Mã số thuế: 3600248720

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1061/NKD05 ngày 18/03/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp gồm cao su styrene- butadien, axit béo (hàm lượng 3.7%), muối của axit hữu cơ và dầu khoáng, nguyên sinh dạng khối

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Styrene Butadiene Rubber Kumho SBR 1739

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp gồm cao su styrene-butadien, axit béo (hàm lượng 3.7%), muối của axit hữu cơ và dầu khoáng, nguyên sinh dạng khối

Ký, mã hiệu, chủng loại: Styrene Butadiene Rubber Kumho SBR 1739

Nhà sản xuất: Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd

thuộc nhóm 40.05 "Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải", phân nhóm " - Loại khác", phân nhóm 4005.99 "-- Loại khác", mã số 4005.99.90 " --- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái