BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12558/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀKẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quả phân tíchcủa Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thànhphố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 1410/TB-PTPLHCM-14 ngày 12/6/2014, công vănsố 7544/BCT-HC ngày 8/8/2014 của Bộ Công thương và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 2: Cao su clopren loại khác dạng nguyên sinh có nhiều công dụng (M-40) (1-35-0691-065)

Mục 3: Cao su clopren loại khác dạng nguyên sinh có nhiều công dụng (A-30) (1-35-0691-061)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES VIETNAM. Địa chỉ: số 7, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600450091

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10000168210/A12 ngày 21/4/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cao su Chloropren đã pha trộn rosin biến tính, bột talc chưa lưu hóa, nguyên sinh, dạng rắn

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

Mục 2: M-40

Mục 3: A-30

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cao su Chloropren đã pha trộn rosin biến tính, bột talc chưa lưu hóa, nguyên sinh, dạng ran

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Mục 2: M-40

Mục 3: A-30

Nhà sản xuất: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Japan)

thuộc nhóm 40.05 "Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải", phân nhóm "- Loại khác", phân nhóm 4005.99 "-- Loại khác", mã số 4005.99.90 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông báo này có hiệu lực kể từngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái