BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12563/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐIVỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 củaChính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tíchphân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2201/TB-PTPLHCM-14 ngày 18/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 1 PLTK: Kẽm hợp kim dạng thỏi 460 x 110 x 35mm

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH GreatHill Việt Nam; địa chỉ: Lô a-3b-cn, KCN Mỹ Phước 3, T.X Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mã số thuế: 3700709781.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008414766/A12 ngày 30/07/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Kẽm hợp kim dạng thỏi chưa qua gia công, kích cỡ (35x110x460)mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Zinc Alloys

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Kẽm hợp kim dạng thỏi chưa qua gia công, kích cỡ (35x110x460)mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không rõ thông tin

Nhà sản xuất: Không rõ thông tin

Thuộc nhóm 79.01 - Kẽm chưa gia công, mã số 7901.20.00 - Kẽm hợp kim tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQKCN Mỹ Phước - Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- TT PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái