BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12567/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1322/TB-PTPL ngày 03/10/2014 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Màng nhựa chống thấm HDPE dùng để lót đáy ao hồ nuôi thủy sản, chưa được gia cố bổ trợ lớp mặt các vật liệu khác (có nguồn gốc từ polymer etylen), kích thước: (6x100)m, dày 1mm, định lượng 900g/m2. Mới 100% (Mục 2)

2. Đơn vị nhập khẩu; Công ty TNHH Thiên Bình Lạng Sơn; Địa chỉ: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc, Lạng Sơn; Mã số thuế: 4900770087.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008506503/A11 ngày 30/7/2014 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị- Cục Hải quan Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm nhựa Polyethylene không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác, dày 1mm, trọng lượng 1240 g/m2.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Màng nhựa chống thấm HDPE dùng để lót đáy ao hồ nuôi thủy sản, chưa được gia cố bổ trợ lớp mặt các vật liệu khác (có nguồn gốc từ polymer etylen), kích thước: (6x100)m, dày 1mm, định lượng 900g/m2.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm nhựa Polyethylene không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác, dày 1mm, trọng lượng 1240 g/m2.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin. Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 39.20 "Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác", mã số 3920.10.00 " - Từ polyme etylen" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái