BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12666/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNHTRƯỚC MÃ SỐ

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế vàLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BộTài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theodanh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác địnhtrước mã số, Đơn đề nghị số 03AHH ngày 26/8/2014 của Công ty TNHH thương mạiHan Huy, mã số thuế 0302499586 và công văn số 3551/HQHCM-TXNK ngày 03/10/2014của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 2349/TB-PTPLHCM ngày 26/9/2014 của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuấtnhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh);

Tổng cục Hải quan thông báo kếtquả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Borstar FB1350.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: Borouge Pte Ltd.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Copolymer. Theo tài liệu kỹ thuật, thành phn gồm Ethylene 94.4%; 1-butene 5.4%; Other additives 0.2%. Kết quả phân tích là Copolymer ethylene-butene, trong đó hàm lượng comonomer ethylene chiếm tỷ trọng cao hơn, dạng hạt.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Borstar FB1350.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer. Kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh), mẫu yêu cầu phân tích là Copolymer ethylene-butene, trong đó hàm lượng comonomer ethylene chiếm tỷ trọng cao hơn, dạng hạt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Borouge Pte Ltd.

thuộc nhóm 39.01 “Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3901.90 “- Loại khác”, mã số 3901.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH thương mại Han Huy biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Han Huy;
(480 Minh Phụng, phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái