BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1272/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK-Chi nhánh tại TP Đà Nẵng tại thông báo số 225/TB-PTPL ngày 01/7/2015, công văn số 179/PTPLĐN-NV ngày 30/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nước xốt đặc vị tiramitsu (Mục 9).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Boulevard; Địa chỉ: K 322/H8 /08 Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng; Mã số thuế: 0401643907.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040403101/A11 ngày 22/5/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng- Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm có thành phần gồm: cà phê (hàm lượng cafein ~0.07%), chất béo (~7.5%), protein (~5%), đường (~44%), hương liệu, phụ gia thực phẩm và các chất khác.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm có thành phần gồm: cà phê (hàm lượng cafein ~0.07%), chất béo (~7.5%), protein (~5%), đường (~44%), hương liệu, phụ gia thực phẩm và các chất khác.

Thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 2106.90.99 “ - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP Đà Nẵng);
- Công ty TNHH MTV MTV Boulevard (Đ/c: K322/H8 /08 Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái