BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 157/TB-PTPL ngày 22/01/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm Ecogel (mục 1 tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Quốc tế BJC Việt Nam

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

MST: 3700232932

3. Số, ngày t khai hải quan: 10066842834/A41 ngày 11/12/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm nhũ hóa dùng trong sản xuất mỹ phẩm có thành phần gồm: Lecithin, xanthan gum,... dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm nhũ hóa dùng trong sản xuất mỹ phẩm có thành phần gồm: Lecithin, xanthan gum,... dạng bột

thuộc nhóm 38.24 “Chất gn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (k cả các sản phm và chế phm chứa hn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư - Cục Hải quan TP. H Chí Minh;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Quốc tế BJC Việt Nam (Tổ 1, khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái