BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12772/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2409/TB-PTPLHCM-14 ngày 08/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất chống ẩm dạng bột làm từ vỏ quả óc chó đã nghiền (Sản phẩm từ thực vật) - Walnut sheel powder-hàng mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Chi nhánh Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam tại Đồng Nai; địa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 0305397776-002.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10003762264/A12 ngày 14/6/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Sản phẩm thực vật từ vỏ quả óc chó đã nghiền.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Walnut Granulate - Grand size: (40/60 (0.2-0.45mm)).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm thực vật từ vỏ quả óc chó đã nghiền, màu nâu nhạt, đóng gói 25kg/bao.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Walnut size: (40/60 (0.2- 0.45mm)).

Nhà sản xuất: Flowspec Industrial Granulate - Grand Limited - Trung Quốc.

thuộc nhóm 14.04 "Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm" - Loại khác", mã số 1404.90.90 "-- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái