BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12776/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh)tại thông báo số 2131/TB-PTPLHCM ngày 12/5/2014, công văn số 7544/BCT-HC ngày8/8/2014 của Bộ Công thương và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cao su tổng hợp (cao su chloropren, dùng sản xuất vỏ ruột xe) - SYNTHETIC RUBBER SKYPRENE B-30S (mục 36)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cao su Kenda Việt Nam. Địa chỉ: KCN Hố Nai, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Mã số thuế: 3600248720

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004083656/A12 ngày 20/06/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cao su hỗn hợp gồm cao su chloropren, axit béo và rosin, nguyên sinh, dạng khối

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: SYNTHETIC RUBBER SKYPRENE B-30S

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cao su hỗn hợp gồm cao su chloropren, axit béo và rosin, nguyên sinh, dạng khối

Ký, mã hiệu, chủng loại: SYNTHETIC RUBBER SKYPRENE B-30S

Nhà sản xuất: TOSOH CORPORATION (JAPAN)

thuộc nhóm 40.05 "Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải", phân nhóm " - Loại khác", phân nhóm 4005.99 "-- Loại khác", mã số 4005.99.90 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái