BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12809/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tíchphân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2375/TB-PTPLHCM ngày 26/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế P-40 (peptizer P-40) (mục 5 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sailun Việt Nam; địa chỉ: Lô 37-1.... 42-6-1, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, H. Gò Dầu, Tây Ninh; Mã số thuế: 3901064759.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005211990/E31 ngày 07/7/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Trảng Bàng - Cục Hải quan Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hóa dẻo cao su, thành phần chính là 2,2’-dibenzamido diphenyl disulfide và hỗn hợp các axit béo myristic, palmitic, stearic, dạng vảy.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Peptizer P-40.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa dẻo cao su, thành phần chính là 2,2’-dibenzamido diphenyl disulfide và hỗn hợp các axit béo myristic, palmitic, stearic, dạng vảy.

thuộc nhóm 38.12: Chất xúc tác lưu hoá cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic"; mã số 3812.20.00: - Hợp chất hoá dẻo dùng cho cao su hay plastic tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái