BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12817/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2379/TB-PTPLHCM ngày 2/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 1.3PD (Propanediol) (mục 1 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dongsung Chemical Việt Nam; địa chỉ: Lô 201/2, đường số 7, KCN Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600873386.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008163621/A12 ngày 28/7/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hoà - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

2-Methyl-1,3-Propanediol,

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: K-286.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 2-Methyl-1,3-Propanediol

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: Lyondell Asia Pacific Ltd. - Hồng Kông

thuộc nhóm 29.05: Rượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng; phân nhóm: - Rượu hai chức; mã số 2905.39.00: - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái