BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12923/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1341/TB- PTPL ngày 08/10/2014 vàđề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phânloại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa dính gầm xe (GVH-185) 220kg/thùng; Hàng hóa nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất lắp ráp xe ô tô. (Mục 4 Tờ khai HQ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH General Motors Việt Nam; Địa chỉ: Xã Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, Hà Nội; MST: 0100114191.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007555995/A12 ngày 22/07/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Bắc Hà Nội (Cục HQ TP.Hà Nội).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất phủ bề mặt đi từ poly(vinyl clorua) phân tán trong môi trường không chứa nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: PVC Under Coater (GVH-185).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chất phủ bề mặt đi từ poly(vinyl clorua) phân tán trong môi trường không chứa nước.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin. Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 32.08 "Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này". phân nhóm 3208.20 " - Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl", mã số 3208.20.90 "-- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái