BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13049/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báosố 2222/TB-PTPLHCM-14 ngày 19/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất trao đổi ion làm từ polyme dạng nguyên sinh (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường. Địa chỉ: Ap 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Mã số thuế: 1100350426

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10011395344/A12 ngày 27/08/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bến Lức (Cục Hải quan tỉnh Long An)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất trao đổi ion làm từ Polystyrene- divinylbenzene quaternary ammonium, dạng hạt

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: RESIN 50-100 MESH (STRONG ANION EXCHANGE RESIN)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất trao đổi ion làm từ Polystyrene- divinylbenzene quaternary ammonium, dạng hạt

Ký, mã hiệu, chủng loại: RESIN 50-100 MESH (STRONG ANION EXCHANGE RESIN)

Nhà sản xuất: BIO - RAD

thuộc mã số 3914.00.00 "Chất trao đổi ion làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13, dạng nguyên sinh " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái