BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13051/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại tp. Hồ ChíMinh) tại thông báo số 2388/TB-PTPLHCM ngày 02/10/2014 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột sữa Whey (Sweet Whey Powder) (25kg/bag) (Nguyên liệu dùng để sản xuất thức uống lúa mạch vị sôcôla) dạng bột (Mục 2).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH FES (Việt Nam) - Địa chỉ: Số 11, Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thị xã Thuận An, Bình Dương; MST: 3700605006.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010622356/A12 ngày 19/8/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam - Singapore / Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột Whey, thành phần gồm: Protein tính theo Nitơ tổng ≈ 19,91%, Lactose ≈ 72,44%, hàm ẩm ≈ 2,5%, hàm tro ≈ 5,15%, trong đó chứa các nguyên tố khoáng là Ca, K, Na, S, P, ….

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Sweet Whey Powder

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột Whey, thành phần gồm: Protein tính theo Nitơ tổng » 19,91%, Lactose ≈ 72,44%, hàm ẩm ≈ 2,5%, hàm tro ≈ 5,15%, trong đó chứa các nguyên tố khoáng là Ca, K, Na, S, P, ….

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Proszkownia Mleka SP. Z O. O

thuộc nhóm 04.04Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc các chất làm ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 0404.10.00- Whey và Whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục HQ Quản lý hàng XNK ngoài KCN (Cục HQ Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái