BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13056/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK ,Chi nhánh tại TP. Hồ ChíMinh tại thông báo số 2169/TB-PTPLHCM ngày 12/9/2014, công văn số 1572/PTPL-CNHCM ngày 14/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3: M7 #& Thuốc màu các loại

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Baiksan Việt Nam; Địa chỉ: Số 50 đường số 3, KCN Việt Nam Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3700711364.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007786741/E11 ngày 23/7/2014 tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

- Loại SU Silver 1218V: Chế phẩm thuốc màu hữu cơ phân tán trong môi trường không chứa nước dùng để sản xuất sơn phủ lên da tổng hợp trong dung môi hữu cơ 2 - Butanone, Dimethylformamide, dạng lỏng.

- Loại SU Yellow B - 5V: Chế phẩm thuốc màu hữu cơ phân tán trong môi trường không chứa nước dùng để sản xuất sơn phủ lên da tổng hợp trong dung môi hữu cơ Toluene, 2 - Butanone, Dimethylformamide, dạng lỏng.

- Loại SW Gray B - 766V: Chế phẩm thuốc màu hữu cơ phân tán trong môi trường không chứa nước dùng để sản xuất sơn phủ lên da tổng hợp trong dung môi hữu cơ Toluene, Dimethylformamide, dạng lỏng.

- Loại SW Navy B - 2318V: Chế phẩm thuốc màu hữu cơ phân tán trong môi trường không chứa nước dùng để sản xuất sơn phủ lên da tổng hợp trong dung môi hữu cơ Toluene, Hydrocarbon, Dimethylformamide, dạng lỏng.

dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng): ”, mã số 3212.90.19 “ - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái