BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13059/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 2042/TB-PTPLHCM ngày 06/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dầu bôi trơn bánh răng Yamalube Gear Oil, có chứa trên 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dung tích chai 100ml.

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam; CN5.3G, KCN Đình Vũ, Đong Hải 2, Hải An, Hải Phòng; MST: 0201279048.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 46206/NKD05 ngày 20/05/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. HCM.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dầu bôi trơn bánh răng có chứa trên 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, đóng gói chai 100ml, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại

Tên thương mại: Yamalube Gear.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu bôi trơn bánh răng có chứa trên 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, đóng gói chai 100ml, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 27.10 "Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải"; phân nhóm 2710.19 "- Loại khác", mã số 2710.19.43 "---- Dầu bôi trơn khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái