BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13060/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng tại Thông báo số 0935/TB-CNHP ngày 18/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vôi sống dạng cục rời cỡ 10mm-70mm.

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty cổ phần thương mại An Mỹ Đức; Số 28, Khu B1-Lô 7B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng; MST: 0201204035.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30012474560/B11 ngày 10/09/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Khu chế xuất - Khu công nghiệp (Cục Hải quan TP.Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vôi sống (vôi nung), dạng cục, kích thước từ 5-110mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Quick lime.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vôi sống (vôi nung), dạng cục, kích thước từ 5-110mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 25.22 " Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.25", mã số 2522.10." - Vôi sống" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái