BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13407/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích và công văn trao đổi nghiệpvụ của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minhtại thông báo số 2147/TB-PTPLHCM ngày 12/9/2014, công văn số 1571/PTPL-CNHCM ngày 14/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 16: Thuốc màu Su Blue 201V.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Baiksan Việt Nam; Đ/c: Số 50 đường số 3, KCN Việt Nam Singapore II, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; MST: 3700711364.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007810434/E11 ngày 24/7/2014 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc màu phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng lỏng, dùng sản xuất sơn phủ lên da tổng hợp.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Su Blue 201V.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc màu phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng lỏng, dùng sản xuất sơn phủ lên da tổng hợp.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin.

Nhà sản xuất: Công ty TNHH ILSAM, Hàn Quốc.

thuộc nhóm 3212 “Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ”, mã số 3212.90.19 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái